ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

1. Adatkezelő és jelen webhely azonosítása

1.1. Tájékoztatjuk, hogy jelen webhelyet

Szováti Árpád egyéni vállalkozó

Nyilvántartási száma: 55569369

Adószám:56868726-1-33

Székhely: 2700 Cegléd, Cigle Tér 18.

Postacím: 2700 Cegléd, Cigle Tér 18.

Webhely: https://www.holdfenyszalon.hu/

E-mail: holdfenyszalon.cegled@gmail.com

(a továbbiakban: Adatkezelő) üzemelteti.

1.2. Jelen webhely: hely: https://www.holdfenyszalon.hu/ internetcímen elérhető webhely, az azon elérhető weboldalak és aloldalak.


2. Alkalmazandó jogszabályok, jelen tájékoztató hatálya

2.1. A fent meghatározott internetcímen elérhető webhelyet (a továbbiakban: webhely) üzemeltető fent meghatározott Adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) szolgáltatása Magyarországra irányul, és azt Magyarországról nyújtja. Ennek értelmében a szolgáltatás nyújtására, valamint a Felhasználókra a szolgáltatás igénybevétele során (az adatkezelésre vonatkozóan is) a magyar jog az irányadó. Adatkezelő a felhasználók adatait elsősorban

- AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet); (The EU General Data Protection Regulation - Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete), (a továbbiakban: GDPR),

- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.),

- a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény (DMtv.),  és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008 évi XLVIII. törvény (Grt.) rendelkezései alapján kezeli.

2.2. Jelen tájékoztató hatálya a webhely felületének használatára, ott elérhetővé tett elektronikus szolgáltatások igénybevétele során végrehajtott adatkezelésre vonatkozik.

2.3. Jelen tájékoztató értelmében Felhasználó: a webhelyet böngésző természetes személyek függetlenül attól, hogy a webhely mely szolgáltatását veszik igénybe, illetve azok a természetes személyek, akik csak böngészik a webhelyet, és egy szolgáltatást sem vesznek igénybe.


3. Az adatkezelés jogalapja

3.1. Az Adatkezelő által végzett adatkezelés jogalapja egyes adatkezeléseket illetően a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint a Felhasználó hozzájárulása, a megrendeléssel kapcsolatos adatkezeléseket illetően a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, miszerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó az egyik fél.

3.2. A hozzájárulás alapján végzett adatkezelések esetében Felhasználó a hozzájárulását a vonatkozó helyeken elhelyezett adatkezelési nyilatkozat előtti jelölőnégyzet bejelölésével adja meg. Az adatkezelési tájékoztatót Felhasználó bármikor, a honlap minden oldalának alján megjelenő "Adatkezelési tájékoztató" feliratra kattintva, illetve az e pontban említett adatkezelési nyilatkozatban olvasható "Adatkezelési tájékoztató"

szövegrésszel jelölt linkre kattintva elolvashatja, mellyel Adatkezelő biztosítja a Felhasználó egyértelmű és részletes előzetes tájékoztatását. Az adatkezelési nyilatkozat előtti jelölőnégyzet bejelölésével Felhasználó kijelenti, hogy elolvasta az adatkezelési tájékoztatót, és annak tartalma ismeretében hozzájárul az adatai jelen tájékoztatóban írtak szerinti kezeléséhez.


4. Üzenet fogadásához és megválaszolásához kapcsolódó adatkezelés

4.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: A webhely "Kapcsolat" menüpontjából elérhető

üzenetküldő felületének használatával, vagy e-mail útján a webhelyen feltüntetett e-mail  cím(ek) használatával Adatkezelőnek üzenetet küldő Felhasználók.

4.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználó hozzájárulása. A Felhasználó az üzenetküldő felületen kért adatainak önkéntes megadásával, az ott található adatkezelési nyilatkozat előtti jelölőnégyzet bejelölésével és az üzenet önkéntes elküldésével, e-mail útján küldött üzenet esetében az e-mail önkéntes elküldésével járul hozzá a megadott adatai, illetve esetlegesen az üzenetében általa feltüntetett egyéb adatai kezeléséhez.

4.3. Kezelt adatok körének meghatározása: Az üzenetküldő felhasználók esetében az adatkezelés a fent hivatkozott üzenetküldő felületen feltüntetett, kitöltendő személyes adatok és elérhetőségek körét, valamint a Felhasználó által az üzenetben (ideértve az email üzenetet is) esetlegesen közölt további adatait érinti.

Az adatok köre:

- vezetéknév

- keresztnév

- e-mail cím.

A Felhasználó által az üzenetben (e-mail-ben) esetlegesen közölt további adatai tekintetében Adatkezelő csak az elküldött üzenet tartalma kapcsán szükségszerűen végez adatkezelést annak fogadásakor, azonban az ott esetlegesen közölt személyes adatok megadását Adatkezelő nem kéri Felhasználótól. Ilyen nem várt személyes adat közlésekor a nem várt személyes adatot Adatkezelő nem tárolja el, azt haladéktalanul törli az informatikai rendszeréből.

4.4. Az adatkezelés célja: Adatkezelővel történő üzenetváltás lehetővé tétele a Felhasználó számára. A webhelyet meglátogató Felhasználó fent megjelölt önként megadott személyes adatai, elérhetőségei kezelésének célja a webhely üzenetváltással kapcsolatos szolgáltatásai igénybe vételének lehetővé tétele az érintett Felhasználó számára.

Az ezzel kapcsolatos szolgáltatások:

- üzenetküldés az üzenetküldő felületen ("Kapcsolat" oldal),

- e-mail útján küldött üzenet fogadása (a webhelyen feltüntetett e-mail cím(ek) használatával),

- a fenti módokon Adatkezelőhöz érkező üzenetek megválaszolása, amit Adatkezelő 2 munkanapon belül teljesít.

4.5. Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő az adatokat a cél megvalósulásáig kezeli.

Ennek megfelelően az üzenetet küldő Felhasználók esetében az adatkezelés időtartama az üzenet megválaszolásáig, illetve a Felhasználó igényének teljesítéséig tart. Adatkezelő az üzenet megválaszolását/igény teljesítését követően törli az e célból kezelt adatokat. Amennyiben az információcserére több, kapcsolódó témájú üzenetváltással kerül sor, abban az esetben az információcsere befejeztével, illetve az igény teljesítését követően törli Adatkezelő az adatokat.

4.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listán, az információcsere időtartamának végéig.


5. Hírlevél küldéshez kapcsolódó adatkezelés

5.1. Az adatkezeléssel érintett: az a Felhasználó, aki a webhelyen a hírlevél feliratkozásra

szolgáló mezők kitöltésével és a hozzájáruló nyilatkozat bejelölésével feliratkozik. Továbbá az a Felhasználó, aki írásban, papíron nyilatkozik a hírlevél küldéséhez való hozzájárulásról.

5.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR. 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja és a Grt. 6. § (1) és (2) bekezdései alapján a Felhasználó hozzájárulása. Az önkéntes hozzájárulást Felhasználó jelen adatkezelési tájékoztató megismerésével és a hírlevél feliratkozásra szolgáló mezők kitöltésével, az ott található hozzájáruló nyilatkozat bejelölésével, illetve a papíron írásba foglalt hírlevél küldésre vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat bejelölésével és aláírásával adja meg. 

A hírlevél szolgáltatás a hasznos információk küldése mellett az Adatkezelő általi közvetlen üzletszerzést is célozza. E szolgáltatásra a többi szolgáltatás igénybevételétől függetlenül iratkozhat fel Felhasználó. E szolgáltatás igénybevétele önkéntes, Felhasználó megfelelő tájékoztatását követően meghozott döntésén alapul.

Amennyiben Felhasználó nem veszi igénybe a hírlevél szolgáltatást, az nem jár rá nézve hátránnyal a webhely használatát és további szolgáltatásainak igénybevételét tekintve. Adatkezelő a közvetlen üzletszerzést célzó szolgáltatásának igénybevételét nem szabja feltételként bármely más szolgáltatásának igénybevételéhez.

5.3. Kezelt adatok körének meghatározása:

- keresztnév

- e-mail cím.

5.4. Az adatkezelés célja: hírlevelek küldése Adatkezelő által Felhasználó részére, e-mail útján. A hírlevelek küldése Adatkezelő szolgáltatásáról, újdonságokról és aktualitásokról szóló információk, figyelemfelhívó és eladásösztönző ajánlatok, reklámcélú tartalmak küldését jelenti.

5.5. Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő a hírlevél küldése céljából kezelt adatokat Felhasználó erre vonatkozó hozzájárulásának visszavonásáig (leiratkozásig), illetve az adatok Felhasználó kérésére történő törléséig kezeli.

5.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listán, illetve a hírlevél küldés céljából kezelt azon adatokat, melyeket papíron adott át Adatkezelőnek a Felhasználó, a papír alapú nyilatkozatok lefűzésével is.


6. Regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés

6.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: a webhelyen regisztráló Felhasználók.

6.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználó hozzájárulása. Az önkéntes hozzájárulást Felhasználó a webhely főoldalán a "Regisztráció" feliratra kattintva megjelenő adatlap kitöltésével és az adatkezelési nyilatkozat előtti jelölőnégyzet bejelölésével, végül a regisztráció elküldésével adja meg. A regisztrációs fiók bármikor törölhető, illetve annak létrehozása nem feltétele a webhelyről történő megrendelésnek vagy a szolgáltatóval történő kapcsolatfelvételnek.

6.3. Kezelt adatok körének meghatározása: Regisztráló felhasználók esetében az adatkezelés a fent hivatkozott regisztrációs adatlapon feltűntetett, kitöltendő személyes adatok és elérhetőségek körét érinti.

Az adatok köre:

- vezetéknév

- keresztnév

- telefonszám

- e-mail cím

- jelszó

- szállítási cím

- számlázási cím.

6.4. Az adatkezelés célja: A Felhasználó részére egyedi hozzáférést biztosító profil létrehozása, melyben Felhasználó döntése szerint a későbbi megrendelésekhez szükséges adatok előre eltárolhatók. Ennek célja, hogy a későbbi megrendelések leadását, a leadott megrendelések visszakeresését Felhasználó számára könnyebbé, kényelmesebbé tegye az adatkezelő.

6.5. Az adatkezelés időtartama: A regisztrált Felhasználók esetében az adatkezelés időtartalma a regisztrált Felhasználó kérelmére történő törlésig tart. Az adatkezelés megszűnhet továbbá a Felhasználó regisztrációjának Adatkezelő általi törlésével is. Felhasználó bármikor kérheti regisztrációjának törlését Adatkezelőtől, mely kérelmet Adatkezelő haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem beérkezését követő 10 munkanapon belül végrehajt.

6.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listán.


7. Megrendeléshez kapcsolódó adatkezelés

7.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: a webhelyen megrendelést leadó Felhasználók.

7.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, miszerint az

adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó az egyik

fél. Felhasználó a megrendelés leadása során tájékoztatást kap arról, hogy a

megrendeléssel kapcsolatban megadott személyes adatait a megrendelése alapján

létrejövő szerződés teljesítése céljából kezeli Adatkezelő.

7.3. Kezelt adatok körének meghatározása: Az adatkezelés a fent hivatkozott

megrendelés leadását megelőzően megjelenő adatlapon feltűntetett, kitöltendő személyes

adatok és elérhetőségek körét érinti.

Az adatok köre:

- vezetéknév

- keresztnév

- telefonszám

- e-mail cím

- szállítási cím

- számlázási cím

- megrendelt termék(ek) és/vagy szolgáltatás(ok) megjelölése

- megrendelt termék(ek) vételára és/vagy szolgáltatás(ok) díja

- eseteleges egyéb költségek összege

- átvétel/kézbesítés módja

- fizetési mód

- megrendeléskor Felhasználó által esetlegesen megadott egyéb, a megrendelés

teljesítéséhez szükséges információk

- megrendelés időpontja

- fizetés időpontja.

7.4. Az adatkezelés célja: A megrendelés teljesítése, a webáruház üzemeltetéséhez

kapcsolódó adatkezelés. A webhelyen megrendelést leadó Felhasználó önként megadott

személyes adatai, elérhetőségei kezelésének célja a megrendelés teljesítésének lehetővé

tétele, a webhely ezzel kapcsolatos szolgáltatásainak biztosítása az érintett Felhasználó

számára.

Az ezzel kapcsolatos szolgáltatások:

- tájékoztatás a termék elérhetőségéről, tulajdonságairól

- termék megrendelése

- megrendelt termék átvételének egyeztetése

- szállítás megszervezése

- szállítás végrehajtása

- értesítés a kiszállításról

- számlázás

- Felhasználó jogainak érvényesítése.

7.5. Az adatkezelés időtartama: A megrendelés teljesítéséhez szükséges kiszállítás során

az adatkezelés a kiszállítás teljesítéséig tart. Adatkezelő a szállítás teljesítéséhez

szükséges adatok (név, szállítási cím, telefonszám) szállítást végzőnek történő

továbbításakor adatkezelési korlátozással él, miszerint szállítást végző a továbbított

adatokat csak a szállítás teljesítéséhez szükséges mértékben és ideig kezelheti.

A megrendeléssel kapcsolatos igényérvényesítés lehetőségének fennállásáig a számla

kiállításához szükséges adatokat (név, cím) és a megrendelés teljesítéséhez kezelt fenti

adatokat az igényérvényesítés lehetséges idejéig (a szerződés megkötésétől - a

megrendelés elfogadásáról szóló visszaigazolás kézhezvételétől - számított 5

évig), valamint a számla kiállításához szükséges adatokat (név, cím) a számviteli

törvényből fakadó bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig (a

számla kiállításától számított 8 évig) kezeli.

7.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő

adatkezelési listán, illetve a szabályos számvitelhez szükséges adatok a számvitelről szóló

törvény által előírt bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében számviteli

bizonylatokon.


8. Információtechnológiai szolgáltatás működésének biztosításához kapcsolódó adatkezelés

8.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: A webhelyet meglátogató minden Felhasználó, a

webhelyen elérhető szolgáltatások igénybevételétől függetlenül.

8.2. Az adatkezelés jogalapja: A szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül

szükséges adatkezelés tekintetében az Ektv. 13/A. §-a felhatalmazza az Adatkezelőt a

webhely rendeltetésszerű működtetéséhez szükséges adatok kezelésére. Ennek

értelmében az ilyen adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f)

pontja alapján Adatkezelő jogos érdeke. E jogalappal Adatkezelő kizárólag olyan adatokat

kezel, amelyek a webhely felhasználóbarát működéséhez szükségesek, és ezen adatokat

csak az ehhez szükséges ideig kezeli. Olyan technikai adatokról van szó, melyek a

webhely oldalainak élvezhető megjelenítéséhez, funkcióinak rendeltetésszerű és a

felhasználó számára kényelmes használatához szükségesek. Az adatokat harmadik félnek

nem továbbítja Adatkezelő, valamint más célra nem kezeli. Adatfeldolgozóként az 15.

fejezet "Informatikai adatfeldolgozás" fejezetében megjelölt szolgáltató(ka)t veszi igénybe

Adatkezelő ezen adatok vonatkozásában. Minderre tekintettel ezen adatok kezelése nem

jár kockázattal a Felhasználóra, ugyanakkor a fenti cél - a webhely rendeltetésszerű

használata - az adatok kezelése nélkül nem valósítható meg. Adatkezelő jogos érdeke a

webhely használhatóságának biztosítása, mivel szolgáltatását csak így tudja biztosítani,

ami a működéséhez elengedhetetlen feltétel. Ezért a fenti adatokat az itt meghatározott

cél elérése érdekében Adatkezelő a jogos érdeke alapján kezeli, mely jogos érdeke - mivel

az adatkezelés nem jár kockázattal a Felhasználóra - arányosan korlátozza Felhasználó

önrendelkezési jogát.

A látogatáselemzés és marketing tevékenységeket lehetővé tevő adatkezelés tekintetében

az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználó

hozzájárulása. Felhasználó a webhely böngészésének megkezdésekor felugró tájékoztató

ablakban elhelyezett jelölőnégyzetek bejelölésével járulhat hozzá a látogatáselemző és a

marketing célokat szolgáló technikai adatgyűjtéshez.

8.3. Kezelt adatok körének meghatározása: Az információtechnológiai adatkezelés a

webhely üzemeltetéséhez használt "sütik" működéséhez és a webtárhely szolgáltató által

alkalmazott naplófájlok használatához szükséges adatok körét érinti.

A felhasználóbarát böngészés lehetővé tétele érdekében kezelt adatok:

- a webhely látogatása során meglátogatott weboldalak és azok megnyitási sorrendje

- Felhasználó által használt eszköz IP címe.

A webhely látogatottságának méréséhez kezelt adatok köre:

- a webhely látogatása során meglátogatott weboldalak és azok megnyitási sorrendje

- a webhely egyes weboldalainak megtekintési gyakorisága

- mely másik webhelyről érkezett jelen webhelyre a Felhasználó (csak olyan webhely

esetén, melyen a jelen webhelyre mutató link van elhelyezve)

- a webhelyet meglátogató Felhasználó földrajzi helyének meghatározása (az internetszolgáltató

adatai alapján, csak közelítő adatok a böngészéshez használt eszköz helyére

vonatkozóan)

- webhely böngészése kezdésének időpontja

- a webhely elhagyásának (böngészése befejezésének) időpontja

- a webhely böngészésének időtartama.

A webhelyre történő belépési jogosultság ellenőrzése érdekében kezelt adatok:

- felhasználói név és jelszó (Felhasználó döntése szerint kerülhet eltárolásra)

- Felhasználó e-mail címe

- Felhasználó által használt eszköz IP címe.

8.4. Az adatkezelés célja: A "sütik" és a naplófájlok használata a webhely

felhasználóbarát és biztonságos üzemeltetéséhez szükségesek. Az ezekkel megvalósuló

adatkezelés célja a webhely felhasználóbarát működésének biztosítása az érintett

Felhasználó számára, valamint adatok gyűjtése a webhely használatáról.

Ezen belül:

- Felhasználó böngészéshez használt eszközének azonosítása, az azonosító adatok -

böngészés idejéig történő - megjegyzése: az IP-cím alapján. Ez által válik

gördülékenyebbé a böngészés, e nélkül ugyanis Felhasználónak minden egyes

meglátogatott oldalon azonosítania kellene magát, vagy folyamatokat kellene ismételnie.

Az alábbi célokhoz szükséges adatok közveltenül nem kapcsolhatók személyhez (csak a

böngészéshez használt eszközhöz):

- A webhely látogatottságának mérése, a webhely egyes oldalainak megtekintési

gyakoriságának mérése és a webhely egyes oldalainak böngészési időtartamának mérése

azért, hogy a webhelyet a Felhasználók igényeinek maximálisan megfelelőre alakíthassa

Adatkezelő.

- Felhasználó (böngészéshez használt eszköze) helyének meghatározása, Adatkezelő

szolgáltatása utáni érdeklődés fokának területi feltérképezése.

- A webhely azonosítása, amelyről érkezett jelen webhelyre a Felhasználó annak

érdekében, hogy Adatkezelő szolgáltatása iránt érdeklődő Felhasználók egyéb

érdeklődési körébe tartozó témákat megismerje, illetve a szolgáltatását népszerűsítő

tevékenység eredményességét mérni tudja Adatkezelő.

Ezen adatok méréséhez Adatkezelő informatikai rendszere a Google Analytics (Google

Ireland Ltd.) eszközeit használja.

Adatkezelő a webhelyen a Google Térkép (Google Maps) szolgáltatását használja

szolgáltatásai elérhetőségének szemléltetése céljából. A Google Maps szintén sütiket

alkalmaz. Ezeket a sütiket szintén a Google Ireland Ltd. használja arra, hogy megjegyezze

a Google Térképet tartalmazó oldalak megtekintése során a felhasználó által megjelölt

preferenciákat és információkat, ami szintén a webhely látogatottságának méréséhez és

böngészési szokások feltérképezéséhez kezelt adatok megismerését jelenti.

A fenti adatokhoz a Google Ireland Ltd. (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4,

Ireland) is hozzáfér, a Google Analytics és a Google Maps eszközeinek tulajdonosa és

üzemeltetője. A Google Ireland Ltd. a fenti adatokat az említett elemzések készítésén túl

a böngésző felhasználó számára célzott reklámok eljuttatása céljából is felhasználja.

Ennek során a Google Ireland Ltd. az adatok és a böngészéshez használt eszköz IP

címének összekapcsolásával állapítja meg az adott eszközről végrehajtott böngészési

szokások alapján a feltárható érdeklődési kört, majd így juttatja el a célzott reklámokat az

adott eszközre. A Google Ireland Ltd. az e pontban írt adatokon kívül a jelen

tájékoztatóban említett további adatokhoz nem fér hozzá.

A felhasználókra a Google Térkép/Google Earth Kiegészítő Általános Szerződési Feltételei

(ideértve a Google Adatvédelmi irányelveit is) vonatkoznak.

Adatkezelő Facebook közösségi oldalának meglátogatását és jelen webhelyének a

közösségi oldalon történő megosztását, kedvelését megkönnyítő sütiket (facebook-gomb,

facebook-megosztás gomb, facebook-like gomb) a Facebook Ireland Ltd. szolgáltatása

biztosítja, így ezen sütik által kezelt adatokhoz a Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal

Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland) is hozzáfér.

A Facebook Ireland Ltd. ezen szolgáltatásai révén tehát hozzáfér a fentebb írt, webhely

látogatottságának méréséhez és böngészési szokások feltérképezéséhez kezelt adatok

köréhez. A Facebook Ireland Ltd. a fenti adatokat az említett elemzések készítésén túl a

böngésző felhasználó számára célzott reklámok eljuttatása céljából is felhasználja. Ennek

során a Facebook Ireland Ltd. az adatok és a böngészéshez használt eszköz IP címének

összekapcsolásával állapítja meg az adott eszközről végrehajtott böngészési szokások

alapján a feltárható érdeklődési kört, majd így juttatja el a célzott reklámokat az adott

eszközre. A Facebook Ireland Ltd. az e pontban írt adatokon kívül a jelen tájékoztatóban

említett további adatokhoz nem fér hozzá.

Az alábbi célokhoz rendelt adatok Felhasználó személyéhez kapcsolható módon kerülnek

rögzítésre:

- felhasználói név és jelszó esetleges eltárolása a könnyebb belépéshez (Felhasználó

döntése szerint)

- Felhasználó belépési jogosultságának ellenőrzése (felhasználói név, e-mail cím, jelszó).

8.5. Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő az adatok egy részét a böngészés idejéig

kezeli, bizonyos adatokat - változó időtartamra, de legfeljebb 2 évre - eltárol.

A webhely felhasználóbarát működésének biztosításához szükséges adatok (IP-cím, a

böngészés során a webhelyen meglátogatott oldalak sorrendje) a böngészési

munkamenet idejéig (tehát a webhely böngészésének időtartamáig) kerülnek rögzítésre,

annak befejeztével törlődnek. Az ilyen adatok kezelését Adatkezelő informatikai

rendszere saját eszközeivel végzi, ahhoz harmadik személy nem fér hozzá, az informatikai

adatfeldolgozás esetét kivéve (lásd lentebb az "Adatfeldolgozó igénybevétele" című

fejezetben írtakat).

A belépési jogosultság ellenőrzéséhez és a használati jogosultságok biztosításához

szükséges adatok a böngészési munkamenet idejéig (tehát a webhely böngészésének

időtartamáig) kerülnek rögzítésre, annak befejeztével törlődnek. Az ilyen adatok

kezelését Adatkezelő informatikai rendszere saját eszközeivel végzi, ahhoz harmadik

személy nem fér hozzá, az informatikai adatfeldolgozás esetét kivéve (lásd lentebb az

"Adatfeldolgozó igénybevétele" című fejezetben írtakat).

A felhasználói név és jelszó Felhasználó döntése szerint tartósan eltárolásra kerülhet, ezt

a Felhasználó eszközén rögzülő sütik tárolják el, és azok törléséről Felhasználó

gondoskodhat böngészője beállításaiban, így szabályozva az adattárolás idejét.

A látogatottság mérésének és a webhely használatára vonatkozó szokások

feltérképezésének alapjául szolgáló adatokat Adatkezelő informatikai rendszere kezdettől

fogva anonim módon rögzíti, azok nem kapcsolhatók egy személyhez sem. Ezen adatok

méréséhez Adatkezelő informatikai rendszere a Google Analytics eszközeit használja.

Ezen adatokat tárolja Adatkezelő tartósan, de legfeljebb 2 évig működő sütik

segítségével, mely sütik a Felhasználó böngészéshez használt eszközén rögzülnek. Ezen

sütik törléséről Felhasználó bármikor gondoskodhat böngészője beállításaiban.

Adatkezelő közösségi oldalának meglátogatását és jelen webhelyének közösségi oldalon

történő megosztását, kedvelését megkönnyítő sütiket (facebook-gomb, facebookmegosztás

gomb, facebook-like gomb) szolgáltató Facebook Ireland Ltd. által is

hozzáférhető webhely látogatottságának méréséhez és böngészési szokások

feltérképezéséhez kezelt anonim adatok a Facebook eszközeivel tartósan kerülnek

eltárolásra, de legfeljebb 2 évig működő sütik segítségével, mely sütik a Felhasználó

böngészéshez használt eszközén rögzülnek. Ezen sütik törléséről Felhasználó bármikor

gondoskodhat böngészője beállításaiban.

8.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő

adatkezelési listákon. A webhely felhasználóbarát működésének biztosításához szükséges

adatok (IP-cím, a böngészés során a webhelyen meglátogatott oldalak sorrendje) nem

kerülnek tárolásra. Az adatokat szolgáltató sütik helyileg a Felhasználó eszközén

tárolódnak. A webtárhely szolgáltató által használt naplófájlok a tárhely szolgáltató

szerverén tárolódnak el.

8.7. Az információtechnológiai adatkezelés folyamatáról és a Google Analytics és a

Facebook eszközeinek alkalmazásával megvalósuló információtechnológiai adatkezelésről

Felhasználó bővebben tájékozódhat a honlap böngészésének megkezdésekor felugró

figyelmeztető sávból elérhető, valamint a honlapon a "Tájékoztató "sütik" alkalmazásáról"

feliratra kattintással elérhető tájékoztatóból, továbbá a Google Analytics

https://www.google.com/intl/hu_ALL/analytics/support és a Facebook

https://developers.facebook.com/products oldalán. Adatkezelő a Google Analytics és a

Facebook által ajánlott funkciók közül csak a fentebb írtakat veszi igénybe.


9. Fórum használatához kapcsolódó adatkezelés

9.1. A webhelyen üzemelő fórum: A webhelyen megtekinthető termékek adatlapján

Felhasználó szöveges hozzászólás formájában értékelheti a terméket.

9.2. A webhelyen működtetett fórum nyilvános, az ott közzétett hozzászólások és

bejegyzések, valamint a hozzászólók - bejegyzésük közzététele során megadott - neve a

webhely minden látogatója számára látható módon jelenik meg.

9.3. Tájékoztató a hozzászólásokban, bejegyzésekben Felhasználó által közölt adatok

kezeléséről:

Az adatkezeléssel érintettek köre: a webhelyen hozzászólást, bejegyzést közzétevő

Felhasználók.

Felhasználó saját döntése alapján teszi közzé hozzászólásait, bejegyzéseit a webhelyen,

és azok tartalmát is önállóan határozza meg. Adatkezelő a hozzászólás, bejegyzés

tartalmát jóváhagyja a közzététel előtt.

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a

Felhasználó hozzájárulása. Felhasználó a hozzászólás elküldése előtt az adatkezelési

nyilatkozat bejelölésével és a hozzászólás közzétételének elküldésével hozzájárul az általa

hozzászólásában, bejegyzésében közölt adatok kezeléséhez és közzétételéhez.

Az érintett adatok köre: Felhasználó hozzászólásai, bejegyzései közzétételüket követően a

többi felhasználó által láthatók oly módon, hogy általuk az adott hozzászólást, bejegyzést

közzétevő felhasználó neve vagy nickneve (Felhasználó hozzászólásának közzétételéhez

megadott álneve) is beazonosítható, az általa hozzászólásában, bejegyzésében közétett

adatok megismerhetőek, így a Felhasználó személyazonossága is beazonosíthatóvá

válhat. Ez azonban a Felhasználó saját felelősségi körébe tartozik, az ezzel kapcsolatos

következményekért Adatkezelő nem vonható felelősségre.

Amennyiben Felhasználó hozzászólásaiban esetlegesen más személy adatait teszi közzé,

az ilyen a harmadik személy adatainak Adatkezelő webhelyén történő közzététele és ily

módon Adatkezelő részére történő továbbítása tekintetében Felhasználónak kell

beszereznie az érintett harmadik személy hozzájárulását, melyet Adatkezelő vélelmez. Az

ilyen adatok kezeléséhez való hozzájárulás hiányával kapcsolatos következményekért

Adatkezelő nem felelős.

Az adatkezelés célja: Felhasználók számára a termékértékelés és a termékekre vonatkozó

információcsere és véleményezés lehetővé tétele.

Az adatkezelés időtartama: A webhelyen a fenti formában történő adatkezelés

időtartalma az ott hozzászóló, bejegyzést közzétevő Felhasználó kérelmére történő

törlésig tart. Az adatkezelés megszűnhet továbbá a Felhasználó hozzászólásának,

bejegyzésének Adatkezelő általi törlésével is. Felhasználó bármikor kérheti hozzászólása,

bejegyzése törlését Adatkezelőtől, mely kérelmet Adatkezelő haladéktalanul végrehajt.

Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében, a webhely felületén

megjelenve.

10. Adatkezelés az érintett további külön hozzájárulása nélkül, illetve a hozzájárulás visszavonását követően

10.1. Az érintett Felhasználó hozzájárulásával felvett adatokat az érintett Felhasználó

további külön hozzájárulása nélkül, illetve a hozzájárulás visszavonását követően a

GDPR 6. cikk (1) bekezdése alapján, az alábbiak szerint kezelheti Adatkezelő.

10.2. Ha a személyes adat felvételére az érintett Felhasználó hozzájárulásával került sor,

az Adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában az érintett

Felhasználó további külön hozzájárulása nélkül, valamint az érintett Felhasználó

hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti az alábbi esetekben:

- az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;

- az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek

védelme miatt szükséges;

- az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez

szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan

érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik

szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

10.3. A jogos érdekre való hivatkozással történő adatkezelés megkezdése előtt Adatkezelő

minden esetben - kötelező jelleggel - elvégzi az úgynevezett érdekmérlegelési tesztet. Az

érdekmérlegelési teszt egy három lépcsős folyamat, melynek során Adatkezelő

azonosítja a jogos érdekét, valamint az érintett Felhasználó súlyozás ellenpontját képező

érdekét és a tervezett adatkezeléssel érintett alapjogát. Végül a súlyozás elvégzése

alapján Adatkezelő megállapítja, hogy a jogos érdeke arányban áll-e a Felhasználó

érdekével, és így kezelhető-e a személyes adat a GDPR. 6. cikk (1) bekezdés f) pontja

alapján.

10.4. Az érdekmérlegelési teszt eredményéről Adatkezelő tájékoztatja az érintett

Felhasználót oly módon, hogy a tájékoztatás alapján Felhasználó egyértelműen meg

tudja állapítani, mely jogos érdek alapján, és miért tekinthető arányos korlátozásnak az,

hogy az Adatkezelő a beleegyezése nélkül kezelje személyes adatát.

10.5. Az érdekmérlegelési teszt elvégzése során Adatkezelő az Európai Unió

Tanácsa Adatvédelmi Munkacsoportjának erre vonatkozóan irányadó megállapításokat

tartalmazó 6/2014. számú Véleményében meghatározottak szerint jár el. A Vélemény a

következő linken olvasható:

https://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommenda

tion/files/2014/wp217_hu.pdf#h2-2


11. Az adatkezelés további - Felhasználó hozzájárulásától független - lehetséges jogalapjai

11.1. Az adatkezelés jogalapja továbbá a vonatkozó esetekben a GDPR. 6. cikk (1)

bekezdésének c) pontja alapján történő jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges

adatkezelés. Adatkezelő egyes esetekben köteles lehet törvény vagy más jogszabály által

előírt kötelező adatkezelést végezni. Ezen túl az esetleges hatósági megkereséseket

Adatkezelő köteles teljesíteni, melyek szintén személyes adatok kezelésével,

továbbításával járhatnak, ez Adatkezelőnek szintén jogszabály által előírt kötelezettsége.

11.2. A GDPR 6. cikk (1) bekezdés d) és f) pontja alapján tájékoztatjuk továbbá, hogy

Adatkezelő a Felhasználó személyes adatait annak hozzájárulása nélkül kezelheti akkor

is, ha az adatkezelés a Felhasználó vagy egy másik természetes személy létfontosságú

érdekeinek védelme miatt szükséges, illetve az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy

harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges - kivéve, ha ezen érdekekkel

szemben elsőbbséget élveznek az érintett Felhasználó olyan érdekei vagy alapvető jogai

és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az

érintett gyermek.

A fenti, jogos érdekre való hivatkozással történő adatkezelés megkezdése előtt

Adatkezelő minden esetben - kötelező jelleggel - elvégzi az úgynevezett érdekmérlegelési

tesztet a jelen tájékoztató 10.3. - 10.5. pontjaiban írtak szerint.

11.3. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs

társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény

(a továbbiakban: Ekertv.) 13/A. §-a alapján Adatkezelő az alábbiakról tájékoztatja továbbá

Felhasználót.

Adatkezelő szolgáltatása az Ekertv. értelmében információs társadalommal összefüggő -

elektronikus kereskedelmi - szolgáltatásnak minősül.

Adatkezelő a szolgáltatásának nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának

meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak

számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti az

igénybe vevő (Felhasználó) azonosításához szükséges természetes személyazonosító

adatokat és lakcímet.

Adatkezelő a szolgáltatásának nyújtására irányuló szerződésből származó díjak

számlázása céljából kezelheti a szolgáltatását igénybe vevő Felhasználó természetes

személyazonosító adatait, lakcímét, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára,

időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.

Adatkezelő a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a

szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. Adatkezelő az

egyéb feltételek azonossága esetén úgy választja meg és minden esetben oly módon

üzemelteti a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok

kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben

meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az

esetben is csak a szükséges mértékben és ideig. (A technikailag szükséges adatkezelés

további szabályait a "Tájékoztató "sütik" alkalmazásáról" című dokumentum és jelen

tájékoztató 8. számú fejezete határozza meg.)

Adatkezelő a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely, a fentiekben

meghatározottaktól eltérő célból - így különösen szolgáltatása hatékonyságának

növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom

eljuttatása, piackutatás céljából - csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett

és az igénybe vevő hozzájárulása alapján kezelhet.

12. Adatkezelés időtartama

12.1. Az egyes adatkezelési céloknak megfelelő adatkezelés időtartama fentebb, az

adatkezelés célok szerinti leírásánál írtaknak megfelelő ideig tart. Az Adatkezelő az

érintett Felhasználó adatait a fentebb írt adatkezelési célok megvalósulásáig, vagy

Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig illetve az érintett Felhasználó tiltakozásáig

vagy a kérésére történő törlésig kezeli.

12.2. Ennek értelmében a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, a törlési kérelem

teljesítéséig, a regisztráció törléséig, a hírlevélről való leiratkozásig, a vonatkozó

esetekben törvény által előírt kötelezettség teljesítéséig tart az adatkezelés. Felhasználó

bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, kérheti az adatkezelés megszűntetését, az

adatkezelés egyes módjainak megszűntetését illetve az adatok törlését az egyes célokat

illetően is és teljes körűen is. Ez esetekben az ilyen tartalmú kérelem beérkezéséig és

feldolgozásáig - melyet Adatkezelő haladéktalanul, de legfeljebb 10 munkanapon belül

elvégez - tart az adatkezelés időtartama. Felhasználó a hírlevélről bármikor leiratkozhat

a hírlevelekben megtalálható leiratkozó link használatával, valamint

a holdfenyszalon.cegled@gmail.com e-mail címre eljuttatott írásbeli kérelmével, illetve a

fentebb vázolt tiltakozását vagy kérelmeit is megküldheti e-mail útján. E-mailben küldött

kérelmet Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó a webhely

használatával összefüggésben Adatkezelőnek megadott, illetve hírlevélre feliratkozás

során vagy az írásbeli szerződésen/nyilatkozaton megadott és Adatkezelőnél

nyilvántartott e-mail címéről küldik, ugyanakkor a másik e-mail cím használata nem

jelenti a kérelem figyelmen kívül hagyását.


13. Adatok tárolásának módja

13.1. Adatkezelő külön listák formájában, adatkezelési célonként elkülönülő

adatbázisokban, informatikai rendszerében tárolja az adatokat, illetve a hírlevél küldés

céljából kezelt adatokat a papír alapú feliratkozás esetén a nyilatkozatok lefűzésével is.


14. Adattovábbítás

14.1. Az adattovábbítással érintettek köre: a webhelyen a megrendelés során online

fizetési módot választó Felhasználók a webhely által biztosított egyéb szolgáltatások

igénybevételétől függetlenül.

14.2. Az adattovábbítás címzettje:

CIB Bank Zrt.

Rövidített név: CIB Bank Ltd.

Cégjegyzékszám: 01-10-041004

Adószám: 10136915-4-44

Székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14.

Postacím: 1027 Budapest, Medve u. 4-14.

Telefon: +36 1 4 242 242

E-mail: cib@cib.hu

Webhely: https://www.cib.hu/

gazdasági társaság, mint az Adatkezelő webhelyén igénybe vehető online fizetési

szolgáltatás szolgáltatója.

14.3. Adattovábbítás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján a

Címzett jogos érdeke.

Címzett a rá vonatkozó jogszabályok alapján csalás-megelőző és -felderítő rendszer

üzemeltetésére köteles a fizetési szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban, és az ehhez

szükséges személyes adatokat jogosult kezelni. Címzett kialakította a jogszabályi

kötelezettségének megfelelő rendszert, melynek működtetéséhez az Adatkezelő általi

adattovábbítás szükséges. Ennek megfelelően a Címzett jogos érdeke, hogy a jogszabályi

kötelezettségének teljesítése érdekében a csalás-megelőző és -felderítő rendszert

üzemeltetni tudja.

Adatkezelő és a Címzett jogos érdeke a csalásmegelőzés, az online fizetések megfelelő

működésének biztosítása. Mindkét szervezet fő bevételi forrásához kapcsolódik a fizetési

szolgáltatás megfelelő működése. Mindemellett Felhasználó érdeke is mindez, különösen

a bankkártya adatokkal való visszaélés elkerülése.

Az adatok továbbítása szükséges az itt írt célok eléréséhez, és alkalmas is a fizetési

szolgáltatás biztonságosabbá tételére, így az Adatkezelő a Címzett jogos érdekének

érvényesítése céljából indokoltnak, szükségesnek, és arányosnak ítéli meg az online

fizetéssel kapcsolatban megvalósuló adattovábbítást. Adatkezelő az itt kifejtett jogos

érdekkel kapcsolatban végzett érdekmérlegelési tesztet külön ledokumentálta.

14.4. A továbbított adatok köre:

- felhasználónév

- vezetéknév

- keresztnév

- ország

- telefonszám

- e-mail cím.

14.5. Az adattovábbítás célja: A fizetési szolgáltatás megfelelő működtetése és a fizetés

technikai értelemben vett lebonyolítása, a tranzakciók visszaigazolása, a felhasználók

érdekei védelme érdekében végzett fraud-monitoring - az elektronikus úton

kezdeményezett banki tranzakciók kontrollját támogató csalás felderítő rendszer -

működtetése, valamint a Felhasználó részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás.

14.6. Az adatok továbbítása kizárólag a fenti célok elérése érdekében történik.

14.7. Adatkezelő továbbá kizárólag jogszabály által előírt kötelezettség esetén,

hatóságoknak továbbít adatokat.

14.8. Adatkezelő üzleti vagy marketing céllal nem továbbít adatokat harmadik

személyeknek.

14.9. Adatkezelő az adattovábbításokról adattovábbítási nyilvántartást vezet.


15. Adatfeldolgozó igénybevétele

Adatkezelő adatfeldolgozóként vesz igénybe az alábbi gazdálkodó szervezeteket.

15.1. Informatikai alapműködéssel kapcsolatos adatfeldolgozás

15.1.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: a webhelyet meglátogató Felhasználók a

webhely által biztosított szolgáltatások igénybevételétől függetlenül.

15.1.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe

Webnode AG

Gartenstrasse 3, 6304 Zug

Switzerland

Regisztrációs azonosító

CH-170.3.036.124-0

Kereskedelmi nyílvántartás

Kanton Zug

Handelsregister- und Konkursamt

Aabachstrasse 5

Postfach

6301 Zug

gazdasági társaságot, mint webtárhely szolgáltatót (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

15.1.4. Adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja

szerinti hozzájárulása alapján Adatkezelő - a Felhasználó erről való előzetes tájékoztatása

mellett - adatfeldolgozót vehet igénybe. Felhasználó az adatkezelési tájékoztató

megismerését követően Adatkezelő részére adatai kezelésére vonatkozóan - fenti

fejezetekben meghatározottak szerint bármelyik hozzájárulási módon - megadott

hozzájárulásával önként hozzájárul az adatfeldolgozó igénybevételéhez.

15.1.5. Az adatfeldolgozással érintett adatok körének meghatározása: Az adatfeldolgozás

a jelen tájékoztatóban megjelölt összes adatot érinti.

15.1.6. Az adatfeldolgozás célja: A webhely információtechnológiai értelemben vett

működésének biztosítása az érintett Felhasználó számára, a webhely üzemeltetéséhez és

az azon biztosított szolgáltatások nyújtásához szükséges technikai műveletekben

megnyilvánuló adatkezelés útján.

15.1.7. Az adatfeldolgozás időtartama: Megegyezik a jelen tájékoztatóban az egyes

adatköröket érintő adatkezelési célok szerint szabályozott adatkezeléseknél jelzett

adatkezelési időtartamokkal.

15.1.8. Az adatok feldolgozása kizárólag a webhely informatikai értelemben vett

üzemeltetéséhez szükséges technikai műveleteket jelenti.

15.2. Hírlevél küldéssel kapcsolatos adatfeldolgozás

15.2.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: a webhelyen hírlevélre feliratkozó

Felhasználók a webhely által biztosított egyéb szolgáltatások igénybevételétől

függetlenül.

15.2.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe

Wanadis Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Maileon)

Rövidített név: Wanadis Kft

Cégjegyzékszám: 01-09-885144

Adószám: 14020362-2-43

Székhely: 1112 Budapest, Budaörsi út 153.

Telephely: 1112 Budapest, Budaörsi út 153.

Postacím: 1112 Budapest, Budaörsi út 153.

Telefon: +36 1 246 0757

E-mail: kalman.tamas@maileon.hu

Webhely: https://maileon.hu/

gazdasági társaságot, mint az Adatkezelő által használt hírlevél küldő szoftver

fejlesztőjét és karbantartóját (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

15.2.3. Adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja

szerinti hozzájárulása alapján Adatkezelő - a Felhasználó erről való előzetes tájékoztatása

mellett - adatfeldolgozót vehet igénybe. Felhasználó az adatkezelési tájékoztató

megismerését követően Adatkezelő részére - a fenti, hírlevél küldésre vonatkozó

fejezetben írtak szerint - megadott hírlevél küldéshez való hozzájárulásával az ahhoz

szükséges adatai kezelésére vonatkozóan önként hozzájárul az adatfeldolgozó

igénybevételéhez.

15.2.4. Az adatfeldolgozással érintett adatok körének meghatározása: Az adatfeldolgozás

a jelen tájékoztatóban a hírlevél küldéséről szóló fejezetben megjelölt összes adatot

érinti.

15.2.5. Az adatfeldolgozás célja: Az Adatkezelő által hírlevél küldéshez használt szoftver

információtechnológiai értelemben vett működésének biztosítása, a szoftver biztonságos

működtetéséhez szükséges technikai műveletekben megnyilvánuló adatkezelés útján.

15.2.6. Az adatfeldolgozás időtartama: Megegyezik a jelen tájékoztatóban a hírlevél

küldéséről szóló fejezetben jelzett adatkezelési időtartamokkal.

15.2.7. Az adatok feldolgozása kizárólag a hírlevél küldő szoftver informatikai értelemben

vett üzemeltetéséhez szükséges technikai műveleteket jelenti.

15.3. Sütik alkalmazásával kapcsolatos adatfeldolgozás

15.3.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: a webhelyet meglátogató Felhasználók a

webhely által biztosított szolgáltatások igénybevételétől függetlenül.

15.3.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe

Webshop Marketing Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

(OPTIMONK)

Rövidített név: Webshop Marketing Kft

Cégjegyzékszám: 09-09-024017

Adószám: 24201243-2-09

Székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 129.

Telephely: 4028 Debrecen, Kassai út 129.

Postacím: 4028 Debrecen, Kassai út 129.

Telefon: +36 1 234 5012

E-mail: webshopmarketingdebrecen@gmail.com

Webhely: https://www.webshop-seo.hu/

gazdasági társaságot, mint online marketing szolgáltatót (a továbbiakban:

Adatfeldolgozó).

15.3.3. Adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a)

pontja szerinti hozzájárulása alapján Adatkezelő - a Felhasználó erről való előzetes

tájékoztatása mellett - adatfeldolgozót vehet igénybe. Felhasználó az adatkezelési

tájékoztató megismerését követően Adatkezelő részére adatai kezelésére vonatkozóan - 8.

fejezetben meghatározott módon - megadott hozzájárulásával a megfelelő tájékoztatás

mellett önként hozzájárul az adatfeldolgozó igénybevételéhez.

15.3.4. Az adatfeldolgozással érintett adatok körének meghatározása: Az adatfeldolgozás

a jelen tájékoztató 8. fejezetében megjelölt adatokat érinti.

15.3.5. Az adatfeldolgozás célja: A webhely információtechnológiai értelemben vett

működésének biztosítása az érintett Felhasználó számára, a webhely üzemeltetéséhez és

az azon biztosított szolgáltatások nyújtásához szükséges technikai műveletekben és a

látogatási szokások elemzésében megnyilvánuló adatkezelés útján, valamint a 8.

fejezetben megjelölt külső szolgáltatók eszközeinek használatával célzott reklámok

eljuttatása Felhasználó böngészéshez használt eszközére.

15.3.6. Az adatfeldolgozás időtartama: Megegyezik a jelen tájékoztató 8. fejezetében írt

adatkezelési időtartamokkal.

15.3.7. Az adatok feldolgozása kizárólag a webhely informatikai értelemben vett

üzemeltetéséhez és a célzott reklámok célba juttatásához szükséges technikai

műveleteket jelenti.

15.4. Termék kiszállításával kapcsolatos adatfeldolgozás

15.4.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: a webhelyen a megrendelés során

kiszállítással történő átvétel módját választó Felhasználók a webhely által biztosított

egyéb szolgáltatások igénybevételétől függetlenül.

15.4.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe

Express One Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített név: Express One Hungary Kft.

Cégjegyzékszám: 01-09-980899

Adószám: 13947109-2-43

Székhely: 1239 Budapest, Európa utca 12.

Postacím: 1239 Budapest, Európa utca 12.

Telefon: +36 1 877 7400

Fax: +36 1 8777 499

E-mail: ugyfelszolgalat@expressone.hu

Webhely: https://expressone.hu/

gazdasági társaságot, mint a megrendelt termékeket kiszállító fuvarozót (a

továbbiakban: Adatfeldolgozó).

15.4.3. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe

SPRINTER Futárszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített név: Sprinter Futárszolgálat Kft.

Cégjegyzékszám: 01-09-660447

Adószám: 12263840-2-43

Székhely: 1097 Budapest, Táblás utca 39.

Postacím: 1725 Budapest, Pf.: 117.

Telefon: +36 1 347 3000

Fax: -

E-mail: info@sprinter.hu

Webhely: https://www.sprinter.hu/

gazdasági társaságot, mint a megrendelt termékeket kiszállító fuvarozót (a

továbbiakban: Adatfeldolgozó).

15.4.4. Adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, miszerint

az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó az egyik

fél. Az Adatkezelő - a Felhasználó erről való előzetes tájékoztatása mellett -

adatfeldolgozót vehet igénybe a szerződés teljesítéséhez. Felhasználó az adatkezelési

tájékoztató megismerése során és a megrendelés elküldése folyamatában tájékoztatást

kap a vele létrejövő szerződés tartalmáról és a megrendelésének teljesítéséhez szükséges

adatai kezelésére vonatkozóan igénybe vett adatfeldolgozókról.

15.4.5. Az adatfeldolgozással érintett adatok körének meghatározása: Az adatfeldolgozás

a Felhasználó megrendelése nyomán létrejövő szerződés teljesítése (kiszállítás

végrehajtása) érdekében Felhasználó alábbi adatait érinti:

- vezetéknév

- keresztnév

- telefonszám

- szállítási cím.

15.4.6. Az adatfeldolgozás célja: a Felhasználó megrendelése nyomán létrejövő szerződés

teljesítésének keretében a megrendelt termék kiszállításának végrehajtása a Felhasználó

által megjelölt címre történő kézbesítéssel, szükség esetén a kézbesítés helyének és

idejének tárgyában telefonon történő egyeztetéssel.

15.4.7. Az adatfeldolgozás időtartama: a kiszállítás és kézbesítés teljesítéséhez szükséges

ideig.

15.4.8. Az adatok feldolgozása kizárólag a kiszállítás és kézbesítés teljesítéséhez

szükséges technikai műveleteket jelenti.

15.5. Számlák előállításával kapcsolatos adatfeldolgozás

15.5.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: a webhelyen megrendelést leadó

Felhasználók a webhely által biztosított egyéb szolgáltatások igénybevételétől

függetlenül.

15.5.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe

KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

(számlázz.hu)

Rövidített név: KBOSS.hu Kft.

Cégjegyzékszám: 01-09-303201

Adószám: 13421739-2-41

Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.

Postacím: 1031 Budapest, Záhony utca 7.

Telefon: +36 30 354 4789

E-mail: info@szamlazz.hu

Webhely: https://www.szamlazz.hu

gazdasági társaságot, mint az Adatkezelő által használt számlázó szoftver

fejlesztőjét és karbantartóját (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

15.5.3. Adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja, miszerint

az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

15.5.4. Az adatfeldolgozással érintett adatok körének meghatározása: Az adatfeldolgozás

a megrendelést leadó felhasználó nevét és címét, valamint a megrendelt árucikk(ek)

és/vagy szolgáltatás(ok) megjelölését, a vásárlás időpontját és a vételárat, szállítási díjat

és esetleges egyéb díjakat tartalmazó bizonylatokat érinti.

15.5.5. Az adatfeldolgozás célja: Az Adatkezelő által a számlák kiállításához használt

szoftver információtechnológiai értelemben vett működésének biztosítása, a szoftver

biztonságos működtetéséhez szükséges technikai műveletekben megnyilvánuló

adatkezelés útján.

15.5.6. Az adatfeldolgozás időtartama: a számviteli törvényből fakadó bizonylatmegőrzési

kötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig - a számla kiállításától számított 8

évig - tart.

15.5.7. Az adatok feldolgozása kizárólag a számla kiállításához használt szoftver

informatikai értelemben vett üzemeltetéséhez szükséges technikai műveleteket jelenti.

15.6. Adatfeldolgozás más célra nem történik.

15.7. Az Adatfeldolgozók az Adatkezelő üzleti tevékenységében nem érdekeltek.

15.8. Adatkezelő a fent megjelölt Adatfeldolgozókon kívül más adatfeldolgozót nem vesz

igénybe.

16. Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai

16.1. Hozzáférési jog: Felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad a

Felhasználó általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott

Adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról,

jogalapjáról, időtartamáról, az Adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel

összefüggő tevékenységéről, az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidens

körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az

érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és

címzettjéről. A tájékoztatást Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a

kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül megadja.

A hozzáférési jog keretében Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes

adatok másolatát a Felhasználó rendelkezésére bocsátja, legkésőbb a kérelem

beérkezésétől számított egy hónapon belül. A Felhasználó által kért további másolatokért

az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel

(a 17. fejezet szerint).

16.2. Adatok hordozhatóságához való jog: Felhasználó jogosult arra, hogy a rá

vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt,

széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra,

hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt

akadályozná az az adatkezelő, melynek a személyes adatokat a rendelkezésére

bocsátotta, ha:

a) az adatkezelés a Felhasználó hozzájárulásán vagy szerződésen alapul; és

b) az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog fentiek szerinti gyakorlása során a Felhasználó

jogosult arra, hogy - ha ez technikailag megvalósítható - kérje a személyes adatok

adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

16.3. Az adatkezelés korlátozásához való jog: Adatkezelő megjelöli az általa kezelt

személyes adatot az adatkezelés korlátozása céljából. Felhasználó jogosult arra, hogy

kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) az Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az

időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes

adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és az Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri

azok felhasználásának korlátozását;

c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az

érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

vagy

d) a Felhasználó tiltakozott az Adatkezelő jogos érdeke alapján végzett adatkezelés ellen;

ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül,

hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival

szemben.

16.4. A törléshez való jog ("az elfeledtetéshez való jog"): Adatkezelő a személyes

adatot törli, ha:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték

vagy más módon kezelték;

b) a Felhasználó visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az

adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) a Felhasználó tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok

az adatkezelésre, vagy a Felhasználó a tiltakozik a közvetlen üzletszerzés érdekében

történő adatkezelés ellen;

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt

jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f) a Felhasználó a törlést kéri, vagy tiltakozik az adatkezelés ellen, és a személyes adatok

gyűjtésére a közvetlenül gyermekeknek kínált információs társadalommal összefüggő

szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a fentiek szerint azt törölni

köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével

megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket - ideértve technikai intézkedéseket - annak

érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy a Felhasználó

kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes

adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Adatkezelő a helyesbítésről, a korlátozásról és a törlésről az érintett Felhasználót,

továbbá mindazokat az adatkezelőket értesíti, akiknek korábban az adatot továbbították.

Az értesítés mellőzhető ha lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést

igényel. A Felhasználót kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

16.5. Tiltakozáshoz való jog: A Felhasználó jogosult arra, hogy a saját helyzetével

kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak Adatkezelő jogos érdekén

alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az

adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják,

amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben,

vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez

kapcsolódnak.

16.6. A helyesbítéshez való jog: Felhasználó kérheti kezelt adatainak helyesbítését,

melyet Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől

számított egy hónapon belül teljesít. Figyelembe véve az adatkezelés célját,

Felhasználó jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok - egyebek mellett

kiegészítő nyilatkozat útján történő - kiegészítését.


17. Felhasználó kérelmeinek teljesítése

17.1. A 16. pontban foglaltak szerinti tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja

Adatkezelő. Ha az érintett Felhasználó kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy -

különösen ismétlődő jellege miatt - túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ

vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív

költségekre:

a) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy

b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

17.2. Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől

számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót a kérelem nyomán hozott

intézkedésekről, ideértve az adatmásolatok kiadását is. Szükség esetén, figyelembe véve

a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal

meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak

megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a

Felhasználót. Ha az érintett Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmét, a

tájékoztatást elektronikus úton adja meg Adatkezelő, kivéve, ha az érintett

Felhasználó azt másként kéri.

17.3. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett Felhasználó kérelme nyomán,

késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül

tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az

érintett Felhasználó panaszt nyújthat be a 19. pontban megjelölt felügyeleti hatóságnál,

és az ugyanott írtak szerint élhet bírósági jogorvoslati jogával.

17.4. Felhasználó bármilyen, a személyének azonosítását lehetővé tevő

módon beterjesztheti kérelmeit Adatkezelőhöz. A kérelmet beterjesztő Felhasználó

azonosítása azért szükséges, mert a kérelmeket Adatkezelő csak az arra jogosultaknak

teljesítheti. Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó

természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett Felhasználó

személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

Felhasználó kérelmeit postai úton Adatkezelő 1.1. pontban feltüntetett címére, e-mailben

a holdfenyszalon.cegled@gmail.com e-mail címre juttathatja el. E-mailben küldött kérelmet

Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó Adatkezelőnek megadott és

ott nyilvántartott e-mail címéről küldik, ugyanakkor a másik e-mail cím használata nem

jelenti a kérelem figyelmen kívül hagyását. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az

elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.


18. Adatvédelem, adatbiztonság

18.1. Adatkezelő az adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenységei körében gondoskodik

az adatok biztonságáról, technikai és szervezési intézkedésekkel valamint belső eljárási

szabályokkal gondoskodik a jogszabályok, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi

szabályok érvényre juttatásáról. Megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan

hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy

megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott

technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen a kezelt adatokat.

18.2. Ennek érdekében Adatkezelő a webhely eléréséhez "https" sémájú http protokollt

használ, mellyel a webes kommunikáció titkosítható és egyedileg azonosítható. Ezen felül

a fentieknek megfelelően Adatkezelő titkosított adatállományok formájában rögzített,

adatkezelési célonként elkülönített adatkezelési listákban tárolja a kezelt adatokat,

melyekhez Adatkezelő meghatározott - jelen webhelyen folytatott tevékenységének

folytatásában feladatokat ellátó - alkalmazottai férhetnek hozzá, akiknek munkaköri

felelőssége az adatok védelme és e tájékoztatónak és a vonatkozó jogszabályoknak

megfelelő felelősségteljes kezelése.

18.3. A látogatottság mérésének és a webhely használatára vonatkozó szokások

feltérképezésének alapjául szolgáló adatokat Adatkezelő informatikai rendszere kezdettől

fogva oly módon rögzíti, hogy azok közvetlenül nem kapcsolhatók egy személyhez sem.

18.4. Az adatok kezelése csak a jelen tájékoztatóban meghatározott és törvényes cél

elérése érdekében, ahhoz szükséges és arányos mértékben történik, a vonatkozó

jogszabályok és ajánlások alapján, megfelelő biztonsági intézkedések mellett.


19. Jogérvényesítés

19.1. Az érintettek jogérvényesítési lehetőségeiket bíróság előtt gyakorolhatják, valamint

a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhatnak:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 1 391 1400

Fax: +36 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Webhely: https://www.naih.hu/

A bírósági út választása esetén a per - az érintett Felhasználó választása szerint - az

érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható,

mivel a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.


2021.02.07.

Szováti Árpád egyéni vállalkozó