Á L T A L Á N O S  S Z E R Z Ő D É S I  F E L T É T E L E K

KAPCSOLATTARTÁS, ELÉRHETŐSÉGEK

Szováti Árpád Egyéni Vállalkozó

Nyilvántartási száma: 55569369
Székhely: 2700 Cegléd, Cigle Tér 18.
Adószám: 56868726-1-33
Telefonszám: +36 30 278 6584
Számlavezető bank: K&H Bank Zrt.
Bankszámlaszám: 10403129-77495654-52481003

(a továbbiakban: " Szováti Árpád Egyéni Vállalkozó").

Szováti Árpád Egyéni Vállalkozó az alábbi címen működtet ruhaszalont:

2700 Cegléd, Cigle Tér 18.

(a továbbiakban: "Üzlet").

1.   AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (a továbbiakban: "ÁSZF") CÉLJA, HATÁLYA

1.1  Tárgyi hatály

A jelen ÁSZF tárgyi hatálya Szováti Árpád egyéni vállalkozó, mint Magyarországon törvényesen bejegyzett vállalkozás által nyújtott ruhakölcsönzési szolgáltatásokra terjed ki, mely különösen, de nem kizárólagosan esküvői ruhák, alkalmi és báli ruhák, szalagavató ruhák, táncruhák és kiegészítők kereskedelmét és bérbeadását jelenti. A jelen ÁSZF célja, hogy a jelen pontban meghatározott szolgáltatással és bérléssel keletkező jogokat és kötelezettségeket szabályozza, amelyeket a Bérlő a szolgáltatások igénybevételével kifejezetten elfogad, és magára nézve kötelező erejűnek ismer el a létrejött szerződéses jogviszony keretében.

1.2   Személyi hatály

A jelen Általános Szerződési Feltételek Szováti Árpád egyéni vállalkozóval esküvői ruha-, szalagavató ruha-, keringőruha-, táncruha-, alkalmi ruha-, csoportos táncruha és kellékekről szóló bérleti szerződés vagy más hasonló bérleti szerződés (a továbbiakban: "Szerződések") alapján Szováti Árpád egyéni vállalkozóval szerződéses jogviszonyban lévő bérlők, ügyfelek jogait és kötelezettségeit tartalmazza. A jelen ÁSZF a hatálya alá tartozó valamennyi megkötött szerződésre irányadó. A hatályos ÁSZF a fő honlapon (www.holdfenyszalon.hu, a továbbiakban: "Fő honlap") elérhető. Szováti Árpád egyéni vállalkozó nem vállal felelősséget az ÁSZF a Fő honlapon történő folyamatos elérhetőségéért. Szováti Árpád egyéni vállalkozó jogosult, de nem köteles az ÁSZF-et a Fő honlapon kívüli többi honlapon közzétenni. Szováti Árpád egyéni vállalkozó fenntartja az ÁSZF egyoldalú módosításának jogát azzal, hogy valamennyi szerződéses jogviszonyra az adott szerződés megkötésének napján hatályos ÁSZF rendelkezései az irányadóak.

1.3   Időbeli hatály

A jelen ÁSZF hatálybalépésének napja a Fő honlapon történő közzététel, azaz 2021. február 11. napja. Az ÁSZF módosítása Szováti Árpád egyéni vállalkozó által üzemeltetett Fő honlapon való közzététellel lép hatályba. Az ÁSZF mindenkor tartalmazza a hatálybalépés napját. Szováti Árpád egyéni vállalkozó az ÁSZF-et a Szerződés megkötésével egyidejűleg a Bérlő részére átadja, amelyre tekintettel a Bérlő a vonatkozó Szerződés aláírásával elismeri, hogy Szováti Árpád egyéni vállalkozó a mindenkor hatályos ÁSZF-et rendelkezésére bocsátotta, annak tartalmát áttanulmányozta és ismeri, az ÁSZF rendelkezéseit megértette, tudomásul vette és kifejezetten elfogadta. A Bérlő a vonatkozó Szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy az ÁSZF a Szerződés(ek) szerves részét, elválaszthatatlan mellékletét képezi.

2.   A BÉRLETRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

2.1  A jelen ÁSZF 2. fejezetében foglalt rendelkezések valamennyi, Szováti Árpád egyéni vállalkozó mint Bérbeadó és a szolgáltatást igénybe vevő bérlő, mint Bérlő (a továbbiakban: "Bérlő") által kötött szerződésre, így különösen szalagavató ruha bérleti szerződésre, táncruha bérleti szerződésre, csoportos táncruha bérleti szerződésre, alkalmi ruha bérleti szerződésre, Általános esküvői ruha bérleti szerződésre, keringőruha bérleti szerződésre, prémium esküvői ruha bérleti szerződésre, kellékekről szóló bérleti szerződésre és minden egyéb bérleti szerződésre (a továbbiakban együttesen: "Szerződés(ek)") vonatkoznak.

2.2  A bérelt termékek

A Szerződések tárgyát/ait a Táncruha/ák, az Alkalmi és báli ruha/ák, az Általános esküvői ruha/ák, a Keringőruha/ák, a Prémium esküvői ruha/ák, a Szalagavató ruha/ák, valamint a Kiegészítő/k, Kellék/ek (így különösen, de nem kizárólagosan cipő/k, ékszer/ek, kesztyű/k) képezik (a továbbiakban együttesen: "Bérelt termék(ek) / Termék(ek)"). A Bérlő elfogadja, hogy Bérelt terméket bérleti díj (a továbbiakban: "Bérleti díj") ellenében bérelhet. A Felek rögzítik, hogy a Szerződésben - különösen a ruhák esetében - csupán a Bérelt termék(ek) fantázianevét rögzítik. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a prémium esküvői ruha az a magas minőségű, egyedi, exkluzív esküvői ruha, amelyet Szováti Árpád egyéni vállalkozó a Fő honlapon Prémium esküvői ruha (a továbbiakban: "Prémium esküvői ruha") kategóriában szerepeltet. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a szalagavató ruha (a továbbiakban: "Szalagavató ruha") az a ruha, ami a Fő honlapon a Szalagavató ruha kategóriában szerepel, és amely kizárólag érvényes nappali tagozatos, általános vagy középiskolai diákigazolvány birtokában bérelhető. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy Szováti Árpád egyéni vállalkozó az érvényes nappali tagozatos, általános vagy középiskolai diákigazolványt kizárólag abban az esetben fogadja el, ha az a Bérlő nevére szól. A Bérlő kifejezetten tudomásul veszi, hogy ha diákigazolvány alapján kedvezményt kíván érvényesíttetni, Szováti Árpád egyéni vállalkozó jogosult a diákigazolványt, illetve annak érvényességét megvizsgálni. Diákigazolvánnyal egy tekintet alá esik a diákigazolvány kiállítására vonatkozó megrendelő lap vagy ideiglenes diákigazolvány vagy iskolalátogatási igazolás. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a keringőruha (a továbbiakban: "Keringőruha") az a Táncruha, ami kizárólag érvényes nappali tagozatos, általános vagy középiskolai diákigazolvány birtokában bérelhető. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a kiegészítő termék (a továbbiakban: "Kiegészítők") az a termék, amely kizárólag Általános esküvői ruhával, Prémium esküvői ruhával, Szalagavató ruhával, Alkalmi és báli ruhával vagy Táncruhával együtt bérelhető.

2.3  A Szerződés létrejötte

A Szerződés Szováti Árpád egyéni vállalkozó és a Bérlő között kizárólag írásban, az előzetesen egyeztetett megtekintés során vagy azt követően, a Szerződés aláírásával jön létre, a Bérlő vagy meghatalmazottja személyazonosságát igazoló személyi iratok bemutatásával.

2.4  A Bérlő személye

Bérlő lehet valamennyi korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképes természetes személy, a honossági joga szerint bejegyzett és létrejött jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy Szerződést önállóan legalább a 14. életévét betöltött Bérlő köthet. A 14. életévét betöltött, de a 18. életévét be nem töltött személy szerződéskötésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: "Ptk.") 2:12. § (2) bekezdés b) pontja az irányadó ("A korlátozottan cselekvőképes kiskorú a törvényes képviselőjének közreműködése nélkül (...) megkötheti a mindennapi élet szokásos szükségleteinek fedezése körébe tartozó kisebb jelentőségű szerződéseket"). A fentiek tekintetében a Felek rögzítik, hogy a Szerződés a mindennapi élet szokásos szükségleteinek fedezése körébe tartozó kisebb jelentőségű szerződésnek tekintendő, melyet a 14. életévét betöltött, de a 18. életévét be nem töltött Bérlő a törvényes képviselőjének közreműködése nélkül is megköthet, továbbá arra harmadik, a jelen ÁSZF rendelkezései szerint szerződéskötési képességgel rendelkező személyt meghatalmazhat. A 14. életévét be nem töltött Bérlő kizárólag a törvényes képviselője által képviselten köthet Szerződést. Az Uniforma Kft. a meghatalmazás érvényességét vagy fennállását nem jogosult vizsgálni, így a meghatalmazás túllépéséből, valamint az esetleges álképviseletből fakadó károkért felelősséggel nem tartozik.

2.5  Foglaló, a Bérelt termék lefoglalása

A Bérlő a Bérelt termékre vonatkozó foglaló (a továbbiakban: "Foglaló") összegét a Szerződés a felek általi aláírásának napján készpénzben fizeti meg Szováti Árpád egyéni vállalkozónak. Foglaló fizetése nélkül a szerződéskötés nem lehetséges. A Foglaló összegét Szováti Árpád egyéni vállalkozó egyoldalúan jogosult meghatározni. A Bérlő kijelenti, hogy a Foglaló jogi természetével tisztában van, így tudomással bír arról, hogy ha a Foglalót átadó fél miatt hiúsul meg a szerződés, úgy a Foglalót elveszíti, ám ha Szováti Árpád egyéni vállalkozónak felróható okból hiúsul meg a Szerződés, úgy Szováti Árpád egyéni vállalkozó a fizetett Foglaló kétszeresét köteles visszafizetni a Bérlő részére. Amennyiben a foglalt ruha az előző bérlés során megsérül azt javítjuk, ha kell újat varratunk. Amennyiben az esküvő időpontjáig olyan rövid idő marad, hogy a javítás vagy varratás nem megoldható, úgy a foglalás bármely ruhánkra beváltható az eredeti kölcsönzési díjért. Ez azt jelenti, hogy bármely (akár drágább) szabad ruhánk választható. Amennyiben ezzel a lehetőséggel foglaló adója nem kíván élni, úgy a foglaló összege maradéktalanul visszajár. Bankkártyás fizetésre nincs lehetőség, bankkártyával sem a Foglalót, sem a Bérleti díjat, sem egyéb díjtételt nem lehet kifizetni. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Bérelt terméket a Szerződés aláírásával és a Foglaló megfizetésével egyidejűleg, illetve ha ezen feltételek teljesítése nem egyidőben történik, úgy valamennyi feltétel együttes teljesítése esetén foglalja le érvényesen. A jelen pontban foglalt feltételek együttes teljesüléséig Szováti Árpád egyéni vállalkozó a Terméket harmadik személy bérlő részére is bérbe adhatja.

2.6  Bérleti díj

A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Bérelt terméket kizárólag a teljes ellenérték, azaz a teljes Bérleti díj maradéktalan megfizetését követően viheti el, veheti birtokba. A Bérleti díj összegét Szováti Árpád egyéni vállalkozó egyoldalúan jogosult meghatározni. Szováti Árpád egyéni vállalkozó részletfizetési kedvezményt sem a Foglaló, sem a teljes Bérleti díj, sem a teljes Bérleti díj és a Foglaló különbözete (a továbbiakban: "Hátralék") vonatkozásában nem biztosít.

2.7  Bérelt ruha megtekintése

A Bérlő a Szerződés megkötésekor köteles meggyőződni arról, hogy az általa kiválasztott és felpróbált ruha fantázianeve megegyezik a Szerződésben rögzített ruha fantázianevével. Szováti Árpád egyéni vállalkozó a Szerződésben rögzített fantázianevű ruhát köteles a Bérlőnek - a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint - biztosítani. A Bérlő tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy az adott fantázianevű Bérelt termék minőségében, anyagában, díszítésében, színében megegyezik a Fő honlapon az adott fantázianevű Termékhez kapcsolódó fényképen és részletes leírásban szereplő Termékkel, azzal a kitétellel, hogy a Bérlő tiszta és szép állapotú, rendeltetésszerű használatra alkalmas, ám használt Terméket kaphat. Szováti Árpád egyéni vállalkozó a Terméket más Bérlőnek korábban már bérbe adhatta, melyre tekintettel a Bérlő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Terméken a Bérlő általi korábbi megtekintés állapotához és/vagy a Termék a Honlapon lévő fényképen ábrázolt állapotához képest a Termék rendeltetésszerű használatából eredő, de a Termék használatát, megjelenését érdemben nem befolyásoló változások lehetnek. Szováti Árpád egyéni vállalkozó a Terméket jó állapotban, szakszerű és alapos mosás, illetve tisztítás után adja át a Bérlőnek.

2.8  Előzetes bejelentkezés

A Bérlő tudomásul veszi, hogy mind Általános esküvői ruhát, mind Alkalmi és báli ruhát, mind Táncruhát, mind Szmokingot, mind Prémium esküvői ruhát csak előzetes bejelentkezés után lehet megtekinteni. Általános esküvői ruha, Alkalmi és báli ruha, Szmoking és Prémium esküvői ruha esetében az előzetes bejelentkezés kizárólag a https://www.holdfenyszalon.hu/idopont-foglalas/ linken történhet. Táncruha esetében az előzetes bejelentkezés telefonon történhet. A Bérlő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy Szováti Árpád egyéni vállalkozó előzetes bejelentkezés nélkül nem köteles az Ügyfelet fogadni, és számára lehetőséget biztosítani az adott Termék megtekintésére. A Bérlő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy Szováti Árpád egyéni vállalkozó a Bérlőt kizárólag az általa választott kategória vonatkozásában, kizárólag az adott időpontban köteles kiszolgálni. A Bérlő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy mind Általános esküvői ruha, mind Alkalmi és báli ruha, mind Szalagavató ruha, mind Táncruha esetén a megtekintésre fordítható idő kategóriánként legfeljebb 1, azaz egy óra, Prémium esküvői ruha esetében legfeljebb 1,5, azaz másfél óra.

2.9  Változtatás kérése

A Felek megállapodnak, hogy ha a Bérlő a fényképen és a részletes leírásban szereplő Termékhez képest bármilyen változást kér, azt a Felek a Szerződésben rögzítik. Ha a Bérlő által kért változtatás célszerűtlen vagy szakszerűtlen, vagy a Bérlő által kért változtatás károsítaná a bérelni kívánt ruhát, úgy Szováti Árpád egyéni vállalkozó egyoldalúan jogosult megtagadni a Bérlő által kért módosítás teljesítését. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a Termékek, így különösen a ruhák különbözőképpen állnak a különböző testalkatú, ruhaméretű személyeken, és ennek megfelelően a fényképen látható Termékhez képest a Termék átalakításra szorulhat. A Bérlő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szerződés (tehát mind egyedi, mind csoportos szerződés esetén, utóbbinál a Kapcsolattartónak adott meghatalmazás és a szerződés Kapcsolattartó általi) aláírásával egy időben a Bérbeadó a Szerződésben rögzíti a Bérlő, illetve csoportos szerződés esetén a meghatalmazó testmagasság, mellbőség- és derékbőség adatait. Szováti Árpád egyéni vállalkozó által használt női és férfi konfekció táblázat megtalálható a https://www.holdfenyszalon.hu/dokumentumok Fő honlapon. Ha a Bérbeadó a ruhaigazítás napján 1, azaz egy konfekció méretnél jelentősebb változást dokumentál a Szerződésben rögzített paraméterekhez képest, Szováti Árpád egyéni vállalkozó jogosult a ruhaigazításért külön díjazást kérni.

2.10  Ruha egyedi tulajdonságai

A Bérlő tudomásul veszi, hogy a ruhában megjelölt méret a ruha tényleges méretétől eltérhet, mely vonatkozásában Szováti Árpád egyéni vállalkozó nyilvántartása irányadó, így ezen ruha a Bérlő részére történő átadására való felajánlása szerződésszerű teljesítésnek tekintendő. A Bérlő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Termékek nem huzamos ideig történő viselésre tervezett ruhák/kiegészítők, a mindennapokban viselt ruhákhoz/kiegészítőkhöz képest nehezebbek, azokat sajátos anyaghasználat, szabás és kialakítás jellemzi. Erre tekintettel a Bérelt termékek már néhány órán át tartó viselés után kényelmetlenek lehetnek, hordásuk nehézséggel is járhat. A varrások, illesztések, pántok, ragasztások, csatok, gombok, anyagok stb. az arra érzékenyeknél a bőrfelületen látható pirosodást, horzsolást, karcolást, egyéb nyomot, szélsőséges esetben kisebb sebet is okozhatnak, amelyek a Bérelt termékek rendeltetésszerű állapota és használata ellenére is felmerülhetnek.

2.11  Cipős ruhapróbára vonatkozó különös szabályok

Cipős ruhapróba alatt az a ruhapróba értendő, amely során Szováti Árpád egyéni vállalkozó a(z általában új) Bérelt termékben visszafordíthatatlan módosítást végez el, különösen, de nem kizárólagosan a Bérelt termék szoknyarészének hosszának levágásával (a továbbiakban: "Cipős ruhapróba"). A Bérlő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy ha a jelen pontban a cipősarok vonatkozásában vállalt kötelezettségeit megszegi, az a Bérlő olyan szerződésszegésének minősül, amelyre tekintettel Szováti Árpád egyéni vállalkozó jogosult a Szerződéstől elállni. A szerződésszegés jogkövetkezményét a jelen ÁSZF 2.14 pontja tartalmazza. Ha a Bérleti szerződés szerint Cipős ruhapróba szükséges, a Bérlő köteles a Szerződés aláírását követő 14, azaz tizennégy napon belül a ténylegesen használni kívánt cipőt beszerezni és telefonon időpontot egyeztetni Szováti Árpád egyéni vállalkozó munkatársával Cipős ruhapróbára. A Bérlő tudomásul veszi, hogy ha az előző mondatban foglalt kötelezettségének nem vagy nem határidőben tesz eleget, az a Bérlő olyan szerződésszegésének minősül, amelyre tekintettel Szováti Árpád egyéni vállalkozó jogosult, de nem köteles a Szerződéstől elállni. Ha a Bérlő a Szerződés aláírását követő 14, azaz tizennégy napon belül a ténylegesen használni kívánt cipőt nem szerzi be, vagy nem egyeztet időpontot Szováti Árpád egyéni vállalkozó munkatársával, a Bérlő a 15., azaz tizenötödik naptól kezdődően minden késedelmes nap után 2.000,- Ft, azaz kettőezer forint késedelmi kötbért köteles Szováti Árpád egyéni vállalkozónak fizetni. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a Cipős ruhapróbára hétköznaponként nyitvatartási időben, egész órai kezdésre szóló időpontban kerülhet sor Szováti Árpád egyéni vállalkozó üzlethelyiségében. Cipős ruhapróba esetében, ha az igazítás a Bérelt termék visszafordíthatatlan átalakításával (így különösen, de nem kizárólagosan a szoknyarészének hosszának levágásával) jár, az igazítás megtörténtét követően a Felek nem jogosultak a Szerződést elállással/felmondással megszüntetni. Cipős ruhapróba esetében, ha az igazítás a Bérelt termék visszafordíthatatlan átalakításával (így különösen, de nem kizárólagosan a szoknyarészének hosszának levágásával) jár, és a Bérlő ezen Termékre kötött Szerződéstől az igazítást követően jelen ÁSZF-ben foglalt tilalom ellenére eláll/felmondással él, a Bérlő Szováti Árpád egyéni vállalkozónak a meghiúsulási kötbéren felül további nettó 50.000,- Ft, azaz ötvenezer forint kárátalányt (a továbbiakban: "Kárátalány") köteles megfizetni.

2.12  Változásbejelentés

A Felek megállapodnak, hogy ha a Bérlő a Bérleti szerződésben foglalt adataiban bármilyen változás következik be a bérleti jogviszony alatt, azt a Bérlő haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül köteles jelezni a Bérbeadó felé személyesen vagy e-mailben a "Változásbejelentés" elnevezésű formanyomtatvány kitöltésével. A "Változásbejelentés" elnevezésű formanyomtatvány megtalálható a dokumentumok között a Fő honlapon. A Bérlő elfogadja és tudomásul veszi, hogy Szováti Árpád egyéni vállalkozó nem vállal felelősséget az adatváltozás bejelentésének elmulasztásából eredő kárért vagy hátrányért.

2.13  A Szerződés megszüntetése elállással/felmondással

A Szerződést mind a Bérlő, mind Szováti Árpád egyéni vállalkozó jogosult a Szerződés aláírásától számított 30, azaz harminc napon belül indokolás nélkül elállással/felmondással megszüntetni. Jogszerű elállás/felmondás esetében a Foglaló jogkövetkezményei alkalmazandóak, így a Bérlő tudomásul veszi, hogy ha a Szerződéstől annak aláírásától számított 30, azaz harminc napon belül eláll (felmondással él), akkor a Bérlő az adott Foglalót elveszíti, ugyanakkor ha a Szerződéstől annak aláírásától számított 30, azaz harminc napon belül Szováti Árpád egyéni vállalkozó áll el (felmondással él), akkor Szováti Árpád egyéni vállalkozó a kapott Foglaló kétszeresét köteles a Bérlőnek megfizetni. A Felek nem jogosultak elállással/felmondással élni, ha Szováti Árpád egyéni vállalkozó a Bérelt terméket oly módon igazítja a Bérlőre, hogy az igazítás a Bérelt termék visszafordíthatatlan átalakításával (így különösen, de nem kizárólagosan a szoknyarészének hosszának levágásával) jár (Cipős ruhapróba). A Szerződés Bérlő általi felmondására/elállásra személyesen, a "Bérleti szerződés felmondása - elállás" elnevezésű formanyomtatvány kitöltésével illetve annak emailban való elküldésével kerülhet sor. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a hiányosan vagy hibásan kitöltött formanyomtatványt Szováti Árpád egyéni vállalkozó nem fogadja el. A Szerződés annak aláírásától számított 31., azaz harmincegyedik napjától sem a Bérlő, sem Szováti Árpád egyéni vállalkozó egyoldalú nyilatkozatával jogszerűen nem szüntethető meg, ide nem értve a Bérlő szerződésszegése miatti, a jelen ÁSZF 2.11, 3.3. pontjaiban rögzített felmondást/elállást. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szerződés aláírásától számított 31., azaz harmincegyedik naptól a Szerződés felmondására/elállásra a Bérlő általi érdekmúlásra (pl. családban történő haláleset, baleset, betegség, rendezvény meghiúsulása, vis maior, stb.) hivatkozással sem kerülhet szerződésszerűen sor. A Bérlő kifejezetten tudomásul veszi, hogy ha a Szerződés aláírását követő 31., azaz harmincegyedik napjától áll el vagy mondja fel, vagy olyan Bérelt termékre kötött Szerződéstől kíván elállni, amelytől a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint nem állhat el, az szerződésszegésnek minősül, amelynek jogkövetkezményeit az ÁSZF 2.14 pontja tartalmazza. Az elállási/felmondási jog korlátozásának az oka, hogy Szováti Árpád egyéni vállalkozó a Bérelt termék érvényes lefoglalásának napjától a Bérelt terméket a Szerződésben rögzített bérleti időszakra kizárólag a Bérlő részére biztosítja és tartja fenn, a Szerződésben rögzített időszakra a Bérelt termék tárgyában harmadik személy bérlővel újabb Szerződést nem köt (az esetleges erre irányuló kéréseket elutasítja). Ha a Bérlő a Szerződéstől annak aláírásától számított 30, azaz harminc nap után mégis eláll/felmondja, azzal olyan szerződésszegést követ el, ami miatt Szováti Árpád egyéni vállalkozót (a Bérelt termék a bérleti időszakra a Bérlő rendelkezésére tartása miatt) kár éri. A jelen pontban foglalt elállási/felmondási korlátozások nem érintik a Bérlő törvényből eredő jogait.

2.14  Felelősség a szerződésszegésért

Ha a Szerződés meghiúsulásának oka a Bérlő szerződésszegése (különösen de nem kizárólagosan: jogellenes elállás/felmondás, Cipős ruhapróbával vállalt kötelezettség elmulasztása, a Bérelt termék átvételének elmulasztása, Foglaló meg nem fizetése, stb.), és arra a Szerződés aláírásától számított 30, azaz harminc naptári napon túl kerül sor, Szováti Árpád egyéni vállalkozó a szerződés meghiúsulására való tekintettel meghiúsulási kötbér címen a Bérleti Díj Hátralék nettó összegének 50%-ának, azaz ötven százalékának megfelelő összegre jogosult. A Bérelt termék a Szerződés szerinti kiadásának időpontját megelőző 30., azaz harmincadik naptól kezdődően a Bérlő szerződésszegése miatti meghiúsulás esetén a Bérlő a Bérleti Díj Hátralék nettó összegével megegyező meghiúsulási kötbért köteles megfizetni Szováti Árpád egyéni vállalkozó részére. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a meghiúsulási kötbér és a Kárátalány összegét köteles a szerződésszegést követő 7, azaz hét naptári napon belül Szováti Árpád egyéni vállalkozó részére a jelen ÁSZF fejlécében rögzített bankszámlaszámra átutalni, vagy az adott Üzletben készpénzben megfizetni. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy ha az előzőekben foglalt kötelezettségének határidőben és maradéktalanul nem tesz eleget, Szováti Árpád egyéni vállalkozónak a hatályos jogszabályok által előírt késedelmi kamatot köteles fizetni, Szováti Árpád egyéni vállalkozó pedig a Bérlő ellen fizetési meghagyásos eljárást, illetve peres eljárást, továbbá végrehajtási eljárást kezdeményezhet, mely eljárások költségei (melynek részét képezik különösen, de nem kizárólagosan az eljárási illetékek, postaköltség, ügyvédi munkadíj), illetve minden további, Szováti Árpád egyéni vállalkozó jogérvényesítésével kapcsolatos költség (így különösen ügyvédi fizetési felszólító levél, és annak postaköltsége is) szintén a Bérlőt terhelik.

2.15  Óvadék

A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy Szováti Árpád egyéni vállalkozó bizonyos Bérelt termékek esetén óvadékot (= kaució, a továbbiakban: "Óvadék") kérhet. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Óvadék összegét Szováti Árpád egyéni vállalkozó egyoldalúan a bérlet tárgyát képező termék értékének figyelembevételével jogosult meghatározni. Ha a Bérlő a Bérelt terméket a Szerződésben és a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint hiánytalanul, sérüléstől és károsodástól mentesen, határidőben visszaviszi az Üzletbe, Szováti Árpád egyéni vállalkozó az Óvadék összegét a Bérlő részére készpénzben visszafizeti. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben a Bérelt termékben kár keletkezett (lásd 2.19 pont), Szováti Árpád egyéni vállalkozó jogosult a kár összegét az Óvadék összegéből levonni, és a különbözetet a Bérlő részére készpénzben kifizetni. A kár fogalmának és összegének meghatározására a jelen ÁSZF 2.19 pontjában foglaltak értelemszerűen irányadóak. Ha a kár összege meghaladja az Óvadék összegét, a Bérlő köteles a különbözetet Szováti Árpád egyéni vállalkozónak megfizetni. Az Óvadék összege után a Szováti Árpád egyéni vállalkozó kamatot vagy egyéb díjat nem fizet Bérlő részére.

2.16  Ruhaigazítás menete

A ruhaigazítás az esemény tárgyhetében esedékes. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a ruhaigazítás időpontjának kiválasztására (a Táncruha bérlését ide nem értve) kizárólag az online időpontfoglaló felületen keresztül van lehetőség. A ruhaigazítás nyitvatartási időben, egész órai kezdéssel történik. A ruhaigazítás - tájékoztató jelleggel - 1, azaz egy órát vesz igénybe. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a méretre igazításra a rendelkezésre álló időpontok közül csak egyetlen időpont foglalható, a már lefoglalt időpontot nem lehet módosítani. Ha a Bérlő a Szerződésben meghatározott időpontig nem foglal időpontot, az Szováti Árpád egyéni vállalkozó egy automatikusan generált időpontot küld a Bérlőnek.

2.17  Bérelt termék átadás-átvétele

Szováti Árpád egyéni vállalkozó a Bérelt terméket a Bérlőnek legkésőbb a rendezvény Szerződésben meghatározott időpontja előtti napján köteles átadni. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Bérelt terméket - a Táncruha kivételével - csak személyesen az online felületen általa előre lefoglalt időpontban veheti át Szováti Árpád egyéni vállalkozó meghatározott Üzletében, Prémium esküvői ruha esetében a Szerződésben meghatározott helyen. Szováti Árpád egyéni vállalkozó a Bérelt terméket harmadik személynek - beleértve a Bérlő családtagjait is - a jelen ÁSZF-ben foglalt esetet kivéve nem adja ki. Szováti Árpád egyéni vállalkozó a Bérelt terméket harmadik személynek akkor adja ki, ha a harmadik személy bemutatja Szováti Árpád egyéni vállalkozónak a Bérlő által adott, legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazását. Az előző mondatban foglalt esetben Szováti Árpád egyéni vállalkozó a Bérelt terméket a meghatalmazott harmadik személynek a Bérlő teljes felelősségére adja ki, a meghatalmazott harmadik személy jognyilatkozata a Bérlő jognyilatkozatának minősül, és a Bérlő a meghatalmazott harmadik személy által okozott károkért úgy felel, mintha maga járt volna el. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Bérelt termék átadás-átvételét, illetve a Bérelt termék állapotát, esetleges hibáit a Bérelt termék Bérlőnek történő átadásakor készült átadás-átvételi jegyzőkönyvben (a továbbiakban: "Átadás-átvételi jegyzőkönyv") rögzítik. A Bérlő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Bérelt terméket rendeltetésszerűen köteles használni, köteles a Bérelt terméket a károsodástól megóvni. A Bérlő tudomásul veszi, hogy az általa birtokba vett ruha már korábban más személy részére kiadásra kerülhetett, így Szováti Árpád egyéni vállalkozó a bérelt ruha tartozékainak és alkotórészeinek a rendeltetésszerű használat során való természetes elhasználódásából fakadó meghibásodásáért, valamint az ebből esetlegesen fakadó kárért való felelősségét kifejezetten kizárja. A Bérlő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Bérelt terméket nem jogosult harmadik személy részére használat céljából átadni, annak tulajdonjogával rendelkezni, (így különösen elidegeníteni és megterheli). A szerződésszerűen a Bérlő részére fenntartott Bérelt termék Bérlő általi át nem vétele, illetve a ruhaigazításon való megjelenés elmulasztása szerződésszegésnek minősül, és nem mentesíti a Bérlőt a Bérleti Díj megfizetése alól, melyre a 2.14-es pontban foglaltak az irányadóak.

2.18  Bérelt termék visszavétele

A Bérlő tudomásul veszi, hogy pénteki rendezvény esetében másnap, szombaton 10:00-től 12:00-ig, szombati rendezvény esetében az azt követő hétfőn 08:00-től 19:00-ig, szalagavató ruhára vonatkozó Bérleti szerződés esetén, ha a rendezvény november és december hónapokban szombati napra esik, vasárnap 9:00-től 14:00-ig, egyéb napon tartott rendezvény esetén a rendezvényt követő napon 08:00-től 12:00-ig köteles visszavinni a Bérelt terméket. A Felek rögzítik, hogy a Bérelt terméket bárki visszaviheti. A Felek rögzítik, hogy igény szerint a Bérelt termék visszavételéről visszavételezési elismervényt (a továbbiakban: "Visszavételezési elismervény") készítenek. A Bérlő tudomásul veszi, hogy Prémium esküvői ruhára a jelen pontban foglaltak azzal az eltéréssel alkalmazandók, hogy a Bérlő a Prémium esküvői ruhát a Szerződésben meghatározott helyre köteles visszavinni. A Felek rögzítik, hogy Szováti Árpád egyéni vállalkozó nem köteles a Bérelt terméket visszavivő személy és a Bérlő közti jogviszonyt tisztázni, a Bérelt terméket visszavivő személy minden jognyilatkozatát a Bérlő jognyilatkozatával azonosnak, meghatalmazottjának tekinti ezen esetben, így az álképviseletből fakadó károkért és következményekért Szováti Árpád egyéni vállalkozót felelősség nem terheli. A Bérlő tudomásul veszi, hogy bármilyen okból bekövetkező késedelmes visszavitel esetén naptári naponként és Bérelt termékenként 5.000,- Ft, azaz ötezer forint összegű késedelmi használati díjat köteles fizetni Szováti Árpád egyéni vállalkozónak, melynek összegét a Felek értékarányosnak fogadják el. Szováti Árpád egyéni vállalkozó a kötbér mellett érvényesítheti a késedelmi használati díjat meghaladó kárát is

2.19  Károkozást dokumentáló jegyzőkönyv, bérlő kárfelelőssége

A Bérlő a Bérelt terméket az Átadás-átvételi jegyzőkönyvben meghatározott állapotban köteles visszavinni Szováti Árpád egyéni vállalkozónak. Minden, a Bérelt termék Bérlő általi átvételekor az Átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzített állapothoz képest tapasztalható és a Bérelt termék visszavételéig, illetve Szováti Árpád egyéni vállalkozó általi átvételéig bármilyen oknál fogva keletkezett állapotromlás, így különösen, de nem kizárólagosan szakadás, szövetroncsolódás, égési folt, gyertya folt, egyéb folt, vagy bármilyen hiány (beleértve a Bérelt termék elvesztését is) kárnak (a továbbiakban együttesen: "Kár") minősül. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy köteles minden, a Bérelt terméken vagy a Bérelt termékben okozott vagy bármilyen oknál fogva keletkezett Kárt megtéríteni. Az esetleges Károk irányadó díjtételeit a kárjegyzék (a továbbiakban: "Kárjegyzék") tartalmazza. A Kárjegyzék Szováti Árpád egyéni vállalkozó Üzletében jól látható helyen kifüggesztve is megtalálható, illetve a https://www.holdfenyszalon.hu/dokumentumok weboldalon is megtekinthető. A Bérlő a Szerződés aláírásával a Kárjegyzékben foglalt összegeket kifejezetten elfogadja. Ha Kár keletkezik, azt a károkozást dokumentáló jegyzőkönyvben (továbbiakban: "Károkozást dokumentáló jegyzőkönyv") rögzítik, melyben - többek között - rögzítik a Bérelt termék visszavitelkori állapotát, a Kár nagyságát, jellegét és a Kár Kárjegyzék szerinti összegét. A Kárjegyzékben egyedileg nem feltüntetett díjtételeket Szováti Árpád egyéni vállalkozó egyoldalúan jogosult meghatározni a Kár tényleges összegének alapul vételével. A Bérlő a Bérelt terméken semmilyen változtatást, kiigazítást, javítást, vagy átalakítást nem végezhet, azt nem moshatja ki, nem tisztíthatja, vagy tisztíttathatja. Minden ilyen változtatás, kiigazítás, javítás a jelen pontban meghatározott Kárnak minősül, melyet a Bérlő köteles megtéríteni. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a Kár mértéke megegyezik a jelen ÁSZF részét képező Kárjegyzékben szereplő összeggel/összegekkel. A Bérlő köteles a Kár összegét 7, azaz hét naptári napon belül Szováti Árpád egyéni vállalkozónak készpénzben megfizetni, vagy Szováti Árpád egyéni vállalkozó részére a jelen ÁSZF fejlécében meghatározott bankszámlára átutalni. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy ha kártérítési kötelezettségének határidőben és maradéktalanul nem tesz eleget, Szováti Árpád egyéni vállalkozónak a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő késedelmi kamatot köteles fizetni, Szováti Árpád egyéni vállalkozó pedig a Bérlő ellen fizetési meghagyásos eljárást, illetve peres eljárást kezdeményezhet, melynek költségei szintén a Bérlőt terhelik.

2.20  Kárvédelmi szolgáltatás

A Felek külön írásbeli megállapodása alapján Szováti Árpád egyéni vállalkozó a Bérelt termékre Kárvédelmi szolgáltatás (a továbbiakban: "Kárvédelmi szolgáltatás") nyújtását vállalhatja. A Kárvédelmi szolgáltatás keretében a Bérlő Kárvédelmi szolgáltatási díj (a továbbiakban: "Kárvédelmi szolgáltatási díj") megfizetésére, Szováti Árpád egyéni vállalkozó pedig a Bérelt termékben esetlegesen legfeljebb 20.000,- Ft, azaz húszezer forint összegben keletkező kár(ok) viselésére köteles, a jelen pontban foglalt feltételek szerint. A Kárvédelmi szolgáltatási díj összege Szalagavató ruha esetén 2.000,- Ft, azaz kétezer forint, Alkalmi, Általános és Prémium ruha estén 5.000,- Ft, azaz ötezer forint. A Bérlő tudomásul veszi, hogy Szováti Árpád egyéni vállalkozó csak azután nyújtja a Kárvédelmi szolgáltatást, hogy a Bérlő a Kárvédelmi szolgáltatási díjat legkésőbb a Bérelt termék átvételéig maradéktalanul megfizette. Ha a Bérlő az előző mondatban foglalt kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a Kárvédelmi szolgáltatási szerződés megszűnik, ez ugyanakkor nem érinti a bérleti Szerződés érvényességét és hatályát. A Kárvédelmi szolgáltatási díj más, a Bérlő Szováti Árpád egyéni vállalkozó felé fennálló egyéb fizetési kötelezettségébe nem számítható bele, a Kárvédelmi szolgáltatási díj jogcímén megfizetett összeg jogcímét megváltoztatni nem lehet. A Bérelt termékre kötött Bérleti szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a Bérlő nem jogosult Szováti Árpád egyéni vállalkozó részére korábban már megfizetett Kárvédelmi szolgáltatási díj visszakövetelésére. A Felek a Kárvédelmi szolgáltatást a Szerződéstől függetlenül a Bérelt termék átvételéig bármikor indokolás nélkül azonnali hatállyal felmondhatják, illetve attól elállhatnak. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a Kárvédelmi szolgáltatástól és/vagy a Szerződéstől való, a Bérlő általi bármely okból történő elállás /felmondás esetén a korábban már megfizetett Kárvédelmi szolgáltatási díj bánatpénznek minősül, és az Szováti Árpád egyéni vállalkozót illeti meg. Ha a Bérelt termékre kötött bérleti szerződés bármely okból a Bérelt termék átvétele és a Kárvédelmi szolgáltatási díj megfizetése előtt megszűnik, a Bérlő mentesül a Kárvédelmi szolgáltatási díj megfizetésének kötelezettsége alól. A Kárvédelmi szolgáltatástól és/vagy a Szerződéstől való, Szováti Árpád egyéni vállalkozó általi bármely okból történő elállás /felmondás esetén a korábban már megfizetett Kárvédelmi szolgáltatási díjat Szováti Árpád egyéni vállalkozó a Bérlő részére visszafizeti. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a Kárvédelmi szolgáltatás nem terjed ki a Bérelt termékben bekövetkező alábbi kár(ok)ra: a szándékosan vagy súlyos gondatlanságból okozott kár(ok)ra; a nyilvánvalóan rendeltetésellenes használatból következő kár(ok)ra; a Bérlő által előre látható körülményekből eredő kár(ok)ra; a Bérelt termékhez tartozó Kiegészítő(k)ben keletkezett kár(ok)ra, beleértve a Kiegészítő(k) elvesztéséből fakadó kár(ok)at; a késedelmes visszahozatalból eredő kár(ok)ra (a továbbiakban együttesen: "Kivett kár(ok)"). A Bérlő tudomásul veszi, hogy a Bérelt termékben keletkezett, Kivett kár(ok)nak minősülő kár(ok)ért a felelősség teljes mértékben a Bérlőt terheli, melyre tekintettel a Bérlő köteles a Kivett kár(ok) összegét Szováti Árpád egyéni vállalkozónak megtéríteni. Ha a Bérelt termékben keletkezett, Kivett kárnak nem minősülő kár(ok) együttes összege meghaladja a 20.000,- Ft-ot, azaz húszezer forintot, a Bérlő köteles a keletkezett kár a 20.000,- Ft-ot, azaz húszezer forintot meghaladó összegét Szováti Árpád egyéni vállalkozónak megtéríteni, ugyanakkor a Bérlő nem köteles a Kárvédelmi szolgáltatási díj és a 20.000,- Ft közötti összeget megtéríteni. Az okozott kár(ok) összegének meghatározására a Kárjegyzékben foglaltak értelemszerűen alkalmazandóak.

2.21  A Szerződés módosítása

A Felek megállapodnak, hogy a jelen ÁSZF rendelkezései irányadóak a Szerződések esetleges módosításaira (a továbbiakban: "Szerződésmódosítás"). Szerződésmódosításra kizárólag írásban, a Felek kölcsönös és egybehangzó akarata alapján van lehetőség. A Feleket szerződésmódosítási kötelezettség nem terheli, Szováti Árpád egyéni vállalkozó a Bérlő kérésére nem köteles a Szerződést módosítani. Különösen nincs lehetőség Szerződésmódosításra Általános illetve Prémium esküvői ruha esetén, a Cipős ruhapróbát követően. A Szerződésmódosítás iránti kérelemmel élő Fél a Szerződésmódosítási kérelem megtagadása miatt a másik Féllel szemben semmilyen kártérítési vagy egyéb polgári jogi vagy más igényt nem jogosult érvényesíteni. A Bérlő elfogadja, hogy Szerződésmódosítás esetén, a Bérlő a szerződésmódosítással kapcsolatban felmerülő adminisztrációs költségekre tekintettel bruttó 2.000,- Ft, azaz kétezer forint összegű adminisztrációs költséget, illetve szerződésmódosítási díjat (a továbbiakban: "Szerződésmódosítási díj") köteles Szováti Árpád egyéni vállalkozónak megfizetni. A Szerződésmódosítási díjat a Bérlő, Csoportos bérleti szerződés esetén a Kapcsolattartó köteles legkésőbb a Bérelt termékek átvételének napján készpénzben, számla ellenében megfizetni. Kizárólag Csoportos szerződés esetén van lehetőség a Szerződésmódosítási díj banki átutalással történő teljesítésére is. A Szerződésmódosítási díj meg nem fizetéséig Szováti Árpád egyéni vállalkozó megtagadhatja a Bérelt termék átadását. A Bérlő tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy ha Szováti Árpád egyéni vállalkozó a szerződésmódosítási kérelmet elfogadja és a Bérelt termék cseréjét engedélyezi, a Bérlőnek a Bérelt termék kicserélésére kizárólag hétköznap 09:00-től 17:00-ig van lehetősége. A Bérlő fentiek alapján tudomásul veszi, hogy a Bérelt termék cseréjére szombaton és vasárnap nincs lehetősége.

Szerződésmódosítás esetén, amennyiben az eredeti Szerződés tárgyát képező Bérelt termék bérleti díja magasabb, mint a Szerződésmódosítás tárgyát képező Bérelt termék bérleti díja, Szováti Árpád egyéni vállalkozó a Szerződésmódosítással bérbe venni kívánt Terméket a magasabb, az eredeti Szerződés tárgyát képező Bérelt termék bérleti díja ellenében adja bérbe a Bérlőnek.

3.   A CSOPORTOS SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

3.1  Csoportos bérlet

A Felek rögzítik, hogy ún. csoportos bérleti szerződésnek (a továbbiakban: "Csoportos szerződés") minősül minden olyan Szerződés, melyben Bérlőként egynél több természetes személy szerepel. Csoportos szerződés esetén valamennyi Bérlő tudomásul veszi, hogy egy általuk meghatalmazott személy (a továbbiakban: "Kapcsolattartó") jogosult a Szerződést aláírni, meghatalmazás birtokában. A Kapcsolattartóra a jelen ÁSZF 2.4 pontjában foglaltak az irányadók. A meghatalmazás egy, Szováti Árpád egyéni vállalkozó által biztosított formanyomtatvány, amely tartalmazza valamennyi Bérlő, vagy Törvényes képviselő teljes, személyi igazolványban szereplő nevét, személyi igazolvány számát, születési helyét és idejét, anyja nevét, állandó lakcímét és aláírását. A Bérlők tudomásul veszik és elfogadják, hogy az ÁSZF rendelkezései rájuk is vonatkoznak. A Csoportos szerződés - többek között - tartalmazza a csoport létszámát, a Bérelt termékek meghatározását, továbbá a Szerződést aláíró személy, mint Kapcsolattartó elérhetőségeit és személyes adatait. Csoportos szerződés esetén az egyes Bérlő(k) vonatkozásában csak a Szerződést aláíró Kapcsolattartó személy jogosult jognyilatkozattételre, így csak ő jogosult felmondani a Szerződést. A Szerződés felmondására/elállásra a jelen ÁSZF rendelkezései értelemszerűen vonatkoznak. A Felek kifejezetten megállapodnak, hogy egyebekben a Csoportos szerződésre és a Csoportos szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező meghatalmazásban bérlőként szereplő valamennyi Bérlőre a jelen ÁSZF-ben szereplő rendelkezések megfelelően vonatkoznak. A ruhapróbára, illetve a Bérelt termékek átadás-átvételére a Kapcsolattartó személlyel előzetesen egyeztetett időpontban kerül sor, pótidőpontot az Uniforma Kft. nem tud biztosítani. Csoportos szerződés esetében, ha a Bérelt termékek átadás-átvétele kiszállítással a rendezvény helyszínén, vagy az oktatási intézményben történik, a Bérelt termékek visszavételére a rendezvény helyszínén, a rendezvényt követően kerül sor. Ha bármelyik Bérlő a Bérelt terméket nem az előző mondatban foglalt határidőben szolgáltatja vissza, az adott Bérlő késedelembe esik, és vele szemben a késedelem a jelen ÁSZF-ben foglalt jogkövetkezményei alkalmazandóak. A Csoportos bérleti szerződésben rögzített méretadatok alapján Szováti Árpád egyéni vállalkozó a Bérlő részére az általa megrendelt ruhával azonos típusú és kialakítású, Szováti Árpád egyéni vállalkozó által megállapított helyes konfekcióméret szerinti ruhát jogosult kiadni, melyet a felek szerződésszerű teljesítésnek fogadnak el. Szováti Árpád egyéni vállalkozó általi szerződésszerű teljesítésének Bérlő általi jogosulatlan visszautasítása a Bérlő szerződésszegésének minősül. A szerződésszegés jogkövetkezményeit az ÁSZF 2.14 pontja tartalmazza.

3.2  Kapcsolattartó kötelezettsége

A Kapcsolattartó köteles Szováti Árpád egyéni vállalkozó által az egy alkalommal biztosított, a megrendelt ruhák átadásához nélkülözhetetlen méretvétel időpontjáról és helyszínéről (a továbbiakban: "Méretvétel") valamennyi Bérlőt értesíteni, mely méretvétel adatainak pontosságát valamennyi Bérlő a méretvétel időpontjában helyszínen köteles ellenőrizni. Ha a Kapcsolattartó a felvett méretadatokkal kapcsolatosan a helyszíni méretvétel során kifogást nem terjeszt elő, úgy ezen adatokat a felek hitelesnek fogadják el, a hibás, pontatlan adatokból fakadó mérethiba miatti hibás teljesítésért Szováti Árpád egyéni vállalkozó felelősséggel nem tartozik. Ha a Bérlő a méretvétel időpontjában nem jelenik meg a méretvételen, úgy annak pótlását a Kapcsolattartó jogosult és köteles elvégezni, melyet köteles megadni Szováti Árpád egyéni vállalkozó részére a méret szakszerű levételére vonatkozó, Szováti Árpád egyéni vállalkozó által közzétett útmutató szerint. A Kapcsolattartó által megadott adatokat a felek hitelesnek fogadják el, ha Szováti Árpád egyéni vállalkozó a méretadatokat legfeljebb 3, azaz három napon belül nem utasítja el. A Kapcsolattartó értelemszerűen nem tartozik sem anyagi sem egyéb felelősséggel a Bérlő(k) szerződésszegéséből eredő, a Bérlő(k) által Szováti Árpád egyéni vállalkozónak okozott károk megtérítéséért. A Kapcsolattartó által megadott adatok vonatkozásában a hibás adatokból fakadó mérethiba miatti hibás teljesítésért Szováti Árpád egyéni vállalkozó felelősséggel nem tartozik. A Kapcsolattartó általi adatbejelentés visszautasítása esetén a Kapcsolattartó az adatok bejelentését haladéktalanul pótolni köteles, melynek elmulasztása miatt Szováti Árpád egyéni vállalkozó felelősséggel nem tartozik. Csoportos szerződés esetén a Kapcsolattartó köteles megadni a Csoportos szerződés alanyainak a Bérelt termékre, így különösen a Bérelt ruhára vonatkozó valamennyi méretadatát. Ha a Bérlő méretadataiban változás következik be, úgy azt haladéktalanul, de legkésőbb a rendezvény időpontja előtt 14, azaz tizennégy nappal köteles a Kapcsolattartó útján jelezni Szováti Árpád egyéni vállalkozó részére. A Kapcsolattartó általi adatmódosítás bejelentésének visszautasítása esetén a Kapcsolattartó az adatok bejelentését haladéktalanul pótolni köteles, melynek elmulasztása miatt Szováti Árpád egyéni vállalkozó felelősséggel nem tartozik. A Bérlő kizárólag előre egyeztetett napokon jogosult személyes megjelenés útján - előzetes telefonos időpontfoglalást követően - az elmaradt méretvétel pótlására, illetve a méretadatok változása miatti méretvétel módosítására Szováti Árpád egyéni vállalkozó 2700 Cegléd, Cigle Tér 18 szám alatt található irodájában. A Kapcsolattartó tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy ha a rendezvény a Szerződésben meghatározott dátumát megelőző 14., azaz tizennegyedik napig nem, vagy hiányosan adja meg a méretadatokat, a Csoportos szerződés azon alanya vonatkozásában, akit illetően nem kerültek a méretadatok maradéktalanul megadásra, a Bérbeadó az adott személy vonatkozásában nem köteles teljesíteni. Ha a rendezvény a Szerződésben meghatározott dátumát megelőző 14., azaz tizennegyedik napig nem, vagy hiányosan adja meg a méretadatokat, úgy a Csoportos szerződés azon alanya - akit illetően nem kerültek a méretadatok maradéktalanul megadásra - a szerződésszegésre való tekintettel szerződésszegési kötbér címen a Bérleti Díj Hátralék nettó összegének megfelelő összegre jogosult Szováti Árpád egyéni vállalkozó. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a meghiúsulási kötbér összegét köteles a Szerződés felmondását követő 7, azaz hét naptári napon belül Szováti Árpád egyéni vállalkozó bankszámlájára átutalni vagy készpénzben megfizetni. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy ha az előzőekben foglalt kötelezettségének határidőben és maradéktalanul nem tesz eleget, Szováti Árpád egyéni vállalkozónak a hatályos jogszabályokban előírt késedelmi kamatot köteles fizetni, Szováti Árpád egyéni vállalkozó pedig a Bérlő ellen fizetési meghagyásos eljárást, illetve peres eljárást, továbbá végrehajtási eljárást kezdeményezhet, mely eljárások költségei (melynek részét képezi különösen, de nem kizárólagosan az eljárási illetékek, postaköltség, ügyvédi munkadíj), illetve minden további, Szováti Árpád egyéni vállalkozó jogérvényesítésével kapcsolatos költség (így különösen ügyvédi fizetési felszólító levél, és annak postaköltsége is) szintén a Bérlőt terhelik. A Kapcsolattartó és a Bérlők tudomásul veszik és kifejezetten elfogadják, hogy kizárólag Csoportos szerződés esetén lehetőség van a Foglaló banki átutalással történő teljesítésére. A banki átutalás határideje Szováti Árpád egyéni vállalkozó által a Kapcsolattartónak megküldött számlában szereplő fizetési határidő. Táncruha bérlése esetében a Bérlő a ruhaigazítás időpontjáról Szováti Árpád egyéni vállalkozó munkatársával tud egyeztetni. A Bérlő, illetve a Kapcsolattartó kifejezetten elfogadja, hogy Csoportos szerződés esetén valamennyi Bérlőnek személyesen fel kell próbálnia a Bérelt termék(ek)et, ruhapróba nélkül Szováti Árpád egyéni vállalkozó mindenféle díjfizetési vagy egyéb jogkövetkezmény nélkül megtagadhatja a Bérelt termék kiadását. Az előző mondatban foglaltak nem érintik a Bérlő fizetési kötelezettségét.

3.3  Rendkívüli felmondás

A Kapcsolattartó és a Bérlők tudomásul veszik és kifejezetten elfogadják, hogy ha a teljes Foglaló számlában szereplő összegét az esedékességi határidő lejártát követő 5, azaz öt munkanapon belül maradéktalanul nem fizetik meg, az a Bérlők olyan szerződésszegésének minősül, amelyre tekintettel Szováti Árpád egyéni vállalkozó jogosult, de nem köteles a Szerződést felmondani. A szerződésszegés jogkövetkezményét a jelen ÁSZF 2.14 pontja tartalmazza.

4. MEGRENDELÉS ALAPJÁN MÉRETRE KÉSZÜLŐ RUHÁK

4.1 A Szerződés létrejötte

A Szerződés Szováti Árpád egyéni vállalkozó és a Bérlő illetve Vásárló (továbbiakban: Megrendelő) között kizárólag írásban,  a Szerződés aláírásával jön létre. 

4.2 Megrendelés

Megrendelő a www.holdfenyszalon.hu weboldalon kiválasztott ruhát a ruha terméklapján található mérettáblázat alapján rendeli meg. Megrendelő tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a megadott mérettáblázat alapján készülő ruha megfelelő méretének kiválasztásáért egyedül ő felel. A megrendelést követően méretet változtatni már nem lehet. Megrendelő a megrendelés teljesítéséig eldöntheti, hogy a kiválasztott ruhát bérelni vagy megvásárolni kívánja. Vásárló vásárlási szándéka esetén a vételár és a fizetett foglaló közötti különbözetet fizeti meg.

4.3 Foglaló

Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a megrendelt ruha terméklapján található bérleti díj összegének a fele képzi a foglaló összegét. Megrendelő a megrendelt termékre vonatkozó foglaló (a továbbiakban: "Foglaló") összegét a Szerződés a felek általi aláírásának napján banki átutalással illetve készpénzben fizeti meg Szováti Árpád egyéni vállalkozónak. Foglaló fizetése nélkül a Szerződéskötés nem lehetséges. A Foglaló összegét Szováti Árpád egyéni vállalkozó egyoldalúan jogosult meghatározni. Megrendelő  kijelenti, hogy a Foglaló jogi természetével tisztában van, így tudomással bír arról, hogy ha a Foglalót átadó fél miatt hiúsul meg a szerződés, úgy a Foglalót elveszíti (az általa megrendelt ruha bérlésre rendelkezésére áll), ám ha Szováti Árpád egyéni vállalkozónak felróható okból hiúsul meg a Szerződés, úgy Szováti Árpád egyéni vállalkozó a fizetett Foglaló kétszeresét köteles visszafizetni a Megrendelő  részére. Amennyiben a foglalt ruha az előző bérlés során megsérül azt javítjuk, ha kell újat varratunk. Amennyiben az esküvő időpontjáig olyan rövid idő marad, hogy a javítás vagy varratás nem megoldható, úgy a foglalás bármely ruhánkra beváltható az eredeti kölcsönzési díjért. Ez azt jelenti, hogy bármely (akár drágább) szabad ruhánk választható. Amennyiben ezzel a lehetőséggel foglaló adója nem kíván élni, úgy a foglaló összege maradéktalanul visszajár. Bankkártyás fizetésre nincs lehetőség, bankkártyával sem a Foglalót, sem a Bérleti díjat, sem egyéb díjtételt nem lehet kifizetni. Megrendelő  tudomásul veszi és elfogadja, hogy a méretre készülő ruhát a Szerződés aláírásával és a Foglaló megfizetésével egyidejűleg, illetve ha ezen feltételek teljesítése nem egyidőben történik, úgy valamennyi feltétel együttes teljesítése esetén foglalja le érvényesen. A jelen pontban foglalt feltételek együttes teljesüléséig Szováti Árpád egyéni vállalkozó a megrendelés teljesítését nem kezdi meg.

4.4  Szerződés teljesítése

Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a megrendelt és Foglalóval kiegészített Szerződésben meghatározott ruha elkészítése 30-60 napot vesz igénybe, mely időtartam magába foglalja a ruha  elkészítési és szállítási idejét.  

4.5 A Szerződés megszüntetése elállással/felmondással

A Szerződést elállással/felmondással megszüntetni nem lehet. Megrendelő tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy részére méretre készülő ruha esetén nem jogosult elállással/felmondással élni. Az elállási/felmondási jog korlátozásának az oka, hogy Szováti Árpád egyéni vállalkozó a megrendelt ruha érvényes Foglalózott napját követő munkanapon elkezdi a teljesítést, mely során a Megrendelő által megrendelt ruhát a megrendelt méretben készítteti el. A jelen pontban foglalt elállási/felmondási korlátozások nem érintik a Bérlő vagy Vásárló törvényből eredő jogait.

5.   AKCIÓK ÉS KEDVEZMÉNYEK

5.1  Akciók

A Felek rögzítik, hogy Szováti Árpád egyéni vállalkozó eseti és időszakos akciókat hirdethet. Az "akció" azt jelenti, hogy Szováti Árpád egyéni vállalkozó által meghatározott Bérelt termék(ek) és/vagy Kiegészítő(k) az általában szokásos árnál kedvezőbb áron bérelhető(k). Az "általában szokásos ár" kifejezésen a Bérelt termék az akció kezdőnapja előtti 6 hónapban volt átlagára értendő. A Bérlő elfogadja, hogy Szováti Árpád egyéni vállalkozó kizárólagos joga azt meghatározni, hogy mely bérelt termék(ek) vonatkozásában, milyen időszakra, milyen akciókat hirdet. A Bérlő elfogadja, hogy Szováti Árpád egyéni vállalkozó egyéni döntése alapján jogosult bármilyen akciót bármikor mindenféle fizetési vagy egyéb jogkövetkezmény nélkül visszavonni vagy az akció időtartamát tetszőlegesen meghosszabbítani. Az akció időtartama alatt létrejött jogviszonyra az akció feltételei vonatkoznak, ezen feltételek Szováti Árpád egyéni vállalkozót kötik. Az akciós árakat, illetve az akció időtartamát Szováti Árpád egyéni vállalkozó a Fő honlapon teszi közzé.

5.2  "LEGYEN INGYEN A KERINGŐRUHÁD! - promóció" (a továbbiakban: "Promóció")

A Promóció keretében Szováti Árpád egyéni vállalkozó vállalja, hogy azon Bérlő részére, aki bármely év szeptember 1. napjától a következő év március 31. napjáig tartó időszakban bérleti szerződést köt Szováti Árpád egyéni vállalkozóval legalább egy darab szalagavató ruha tárgyában, a jelen pontban foglalt feltételek együttes teljesítése esetén Szováti Árpád egyéni vállalkozó a Bérlő által Foglaló és az esetlegesen Bérleti díj jogcímén megfizetett összegeket a rendezvény időpontját követő 5, azaz öt munkanapon belül készpénzben visszatéríti a Bérlő részére, a további Bérleti Díj Hátralék megfizetését pedig elengedi. A Promóció keretében Szováti Árpád egyéni vállalkozó a bérleti díjat akkor téríti vissza, ha:

˗ a Bérlő közreműködésével harmadik személyek legalább 200.000,- Ft, azaz kettőszázezer forint értékben bármely év április 1. napja és a következő év március 31. napja közti időszakban érvényes csoportos bérleti szerződéseket kötnek Szováti Árpád egyéni vállalkozóval bármilyen táncruha tárgyában, és

˗ az így kötött bérleti szerződések az aláírásukat követően nem kerülnek megszüntetésre a Bérlő egyoldalú felmondó/elálló nyilatkozata által, és

˗ a Bérlő megszervezi a szerződéskötést, valamint minden, a szerződések megkötéséhez és teljesítéséhez kapcsolódó eljárást (időpontot egyeztet a szerződéskötésre, ruhapróbára, a bérelt termék átadás-átvételére stb.).

A Promóció kizárólag az ún. Csoportos szerződésekre vonatkozik, egyedi szalagavató ruha csoportos bérlésére nem érvényes. A Promócióban bármely Bérlő részt vehet, aki a fent jelzett időszakban szalagavató ruha tárgyában köt bérleti szerződést Szováti Árpád egyéni vállalkozóval.

6.   EGYÉB RENDELKEZÉSEK

6.1 Az ÁSZF-re és értelmezésére a magyar jog az irányadó.

6.2 Az ÁSZF bármely rendelkezésének esetleges érvénytelensége az ÁSZF többi részének érvényességét nem érinti.

6.3 A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései az irányadóak.

6.4 A Felek rögzítik, hogy azon fogyasztói jogviták esetén, ahol a Felek az egymással lefolytatott tárgyalásuk során nem találnak megoldást, a Bérlő az illetékes Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. Szováti Árpád egyéni vállalkozó székhelye szerinti illetékes békéltető testület a Pest Megyei Békéltető Testület (1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2.). Szováti Árpád egyéni vállalkozó kötelezően nem veti alá magát valamely Békéltető Testület ajánlásának. Szováti Árpád egyéni vállalkozó tájékoztatja a Bérlőt, hogy a felmerült fogyasztói jogviták esetében az illetékes Kormányhivatalnál fogyasztóvédelmi panasszal élhet. A Bérlő jogosult továbbá a felmerült jogvitája esetében online vitarendezési fórumon keresztül eljárást kezdeményezni (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU). Szováti Árpád egyéni vállalkozó a jogviták békés rendezése érdekében felhívja a Bérlő figyelmét, és egyben ezúton is tájékoztatja, hogy ha egy esetleges eljárásban a bíróság vagy más hatóság a Bérlő keresetét/panaszát részben vagy egészben elutasítja, vagy az eljárást bármely okból megszünteti, a Bérlő a hatályos jogszabályok szerint kötelezhető Szováti Árpád egyéni vállalkozó az eljárással felmerült valamennyi költségeinek, így különösen, de nem kizárólagosan felmerült ügyvédi munkadíj, postaköltség, utazási költség, az esetleges illeték (a továbbiakban együttesen: "Eljárási költségek") megtérítésére. Az Eljárási költségek esetleges megtérítésére a Bérlő az ügyben hozott erre kötelező határozat jogerőre emelkedésének napját követően köteles.

Kelt.: Cegléd, 2021. március 07.

A jelen ÁSZF hatálybalépésnek napja: 2021. március 07.